יום ראשון, 28 בספטמבר 2008

בקשת הפרנסה בראש השנה ויום הכיפורים - המשך

רשימה זו היא המשך לכאן.

אם שנה שעברה חשבתי שפשוט ביותר שעבודת ראש השנה היא המלכתו של הקב"ה בעולם, וכל הצרכים הגשמיים שאנו מבקשים עליהם ומתפללים עבורם הינם טפלים למטרה העיקרית, השנה שמעתי (מיוסי צ.) דרך אחרת להסתכל על הדברים.

כפי שהעיר רועי (שגם ישב אתי באותו חדר כשיוסי צ. דיבר) ברשימה הקודמת, תפילתו של הכהן הגדול בבית קודש הקדשים ביום הכיפורים מכילה בתוכה את המשפטים הבאים:
שתהא שנה זו הבאה עלינו ועל כל עמך בית ישראל בכל מקום שהם, אם שחונה גשומה, ואל יכנס לפניך תפלת עוברי דרכים לענין הגשם בשעה שהעולם צריך לו. ושלא יצטרכו עמך בית ישראל בפרנסה זה לזה ולא לעם אחר.
משפטים מרכזיים אלו בתפילתו עוסקים בדבר הלכאורה טפל שהזכרנו לעיל - הפרנסה.

ההבנה צריכה להיות אחרת. אכן התפילה על הפרנסה בימים הנוראים ובכל השנה כולה היא מאושיות התפילה. אך הפרנסה שאנו מתפללים עליה איננה מטרה לכשעצמה, אלא אמצעי להגיע למטרה. המטרה היא באמת המלכתו של הקב"ה בעולם, אך האדם הרגיל איננו מסוגל להכיל בתוכו מטרה נעלה כזו כל עוד עול הפרנסה חונק אותו. יתרה מזאת, לאדם שנאנק תחת עול הפרנסה קשה בכלל לתפוס שיש אדון מעל האדון המזדמן שנותן לו את המשכורת היומית. לא לחינם ציוותה התורה "עבדי הם" - ולא עבדים לעבדים. כאשר אדם נמצא במצב שהוא כעבד לאדם אחר, הוא אינו מסוגל לקלוט שיש אדון אמיתי בעולם.

זה מסביר מדוע התפילה על הפרנסה באמת תופס מקום נכבד בתפילות שלנו. אך עם זאת, עלינו לזכור שהבקשה לפרנסה זה רק אמצעי ולא מטרה. המטרה נשארה המלכת הקדוש ברוך הוא בעולם "ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' אלקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה".

אין תגובות: