יום ראשון, 18 במרץ 2012

פסח מצה ומרור בזמן הזה ובזמן הבית - חלק א

לפני מספר שנים פרסמתי רשומה בשם "הסדר בזמן הבית ובזמן הגלות" ובו הבאתי את דברי הנצי"ב על ההגדה על כך שישנם לסדר שני מוקדים: המצה והפסח. בזמן הבית הפסח הוא המוקד העיקרי, ובזמן הגלות המצה היא המוקד העיקרי (ולצורך הדגשת שינוי זה חלו שינויים גם בהגדה).
השנה מצאתי דברים דומים במעט, אך מנקודת מבט שונה, מאת הרבי מלובביץ'. הדברים פורסמו ב"אוצר רשימות" מתוך רשימות י', ומופיעים (בעברית מעט יותר קלה) גם בהגדה של פסח עם דברי הרבי מלובביץ'. דבריו מתחילים בכך ש"פסח, מצה ומרור" הם בעצם: בשר, לחם וירק, שהם ג' סוגים במזונות האדם. בהמשך הוא כותב כך (ליתר דיוק, הרבי כתב בהערות קצרות מאד ורוב המילים נוספו ע"י המביאים לדפוס, ביניהם הרב יואל כהן):
ואף שג' ענינים הנ"ל דלחם בשר וירקות הם אצל כל בני האדם - הנה יש בזה נפקא מינה בין בני ישראל לאומות העולם... ולהורות על זה שאצל בנ"י גם הגשמיות בא מצד הקדושה דוקא, ובהתאם לכך ישנם שינויים במצבם הגשמי של בנ"י - הנה גם בהחיוב דפסח מצה ומרור יש שינויים בהתאם למצב הקדושה:
מצות אכילת פסח, בשר (המורה על הרחבה), אין עתה אחר שחרב בית המקדש, שכשחרב ביהמ"ק הנה גם בגשמיות ירד מצבם של בנ"י, ואין אצלם ענינים של הרחבה (בשר).
מצות מצה, לחם - הכרחיות, גם עתה חיובה מן התורה כמו בזמן בית המקדש, כי לחם הוא דבר המוכרח שאי אפשר בלאה"כ גם אחר שחרב ביהמ"ק. 

ומה לגבי המרור? בעז"ה למרור נקדיש רשימה נפרדת. 

אין תגובות: