יום חמישי, 2 ביוני 2011

"באהבה" - מניין?

השבוע בזמן נסיעה האזנתי לאחת מתחנות הרדיו הדתיות, כמדומני "קול ברמה", והיה תוכנית של חידות למאזינים.
המגיש שאל את השאלה הבאה:
כידוע הכהנים מברכים "אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציונו לברך את עמו ישראל באהבה" - היכן נצטוו הכהנים לברך באהבה? או במילים אחרות, מה המקור למילה "באהבה" בברכתם של הכהנים?

לא ידעתי את התשובה (ולא הייתי מספיק זמן במכונית כדי לשמוע את התשובה), אז קצת חיפשתי והנה מה שהשיגה ידי:
הגמרא בסוטה מזכירה לראשונה את הברכה שמברכים הכהנים (מסכת סוטה דף לט עמוד א):
מאי מברך? אמר רבי זירא אמר רב חסדא: אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לברך את עמו ישראל באהבה.

בעקבות גמרא זו כותב השלחן ערוך(אורח חיים סימן קכח סעיף יא):
כשמחזירין פניהם כלפי העם, מברכין: אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לברך את עמו ישראל באהבה.

המגן אברהם כותב על דבריו (מגן אברהם סימן קכח ס"ק יח):
באהב' - נ"ל דפי' כמ"ש בזוהר כל כהן דלא רחים לעמא או עמא לא רחמין ליה לא ישא כפיו:

על זה כותב במחצית השקל:
ר"ל היכן נצטוה לברך באהבה ולזה פי' דבאהבה ר"ל שהכהנים והמתברכים צריכים להיות אוהבים זה את זה.

אינני יודע כיצד המחצית השקל ענה על שאלתו "היכן נצטוה". וצ"ע.

הבאר היטב מביא את דברי המגן אברהם ומפנה לספר באר שבע שם כתוב כך (קישור), והפמ"ג כאן גם כן כותב באותו סיגנון:
וא"ת באהבה היכא כתיבה או רמיזא בתורה. וי"ל דכתיב אמור להם מלא [=המילה "אמור" בכתיב מלא וא"ו] ואמרו במדרש תנחומא ובמדרש רבה דלהכי כתיב אמור מלא, אמר להם הקב"ה לכהנים: לא מפני שאמרתי לכם שתהיו מברכים את ישראל תהיו מברכים אותם באנגריא ובבהלות אלא תהיו מברכין בכוונת הלב כדי שתשלוט הברכה בהם וכו' והיינו 'באהבה' כלומר בכל לב. כן נ"ל.

תגובה 1:

אנונימי אמר/ה...

שם השולח: בנימין תאריך: 02/06/11, 21:17:14יש על זה בדיחה ידועה. מקור "באהבה" ממה שאמרה תורה "אמור להם" ("אמור" בצרפתית = אהבה).


שם השולח: טוביה תאריך: 05/06/11, 11:01:40אני חושב שכונת מחצית השקל היא, שהאהבה היא לא 'גדר בברכה' (תיאור אופן הברכה - שהם יברכו באהבה), אלא זה תנאי ליחסים בין הכהן ובין העם, והמקור לזה הוא בזוהר