יום שלישי, 18 במרץ 2008

פורים תורה

הרב יואב שטרנברג מאתר הלכה פסוקה שלח לי את התשובה הבאה שהיא בבחינת שלושים יום קודם החג דורשים בהלכות החג.

בעניין אכילת מצה מנותק בליל הסדר
שאלה
אנחנו נוהגים כל שנה לאכול בליל הסדר מצה שמורה יד. זה לא טעים במיוחד, אבל כך אנו נוהגים.
האם השנה, לרגל שנת השמיטה, אפשר לאכול מצה מנותק? שמעתי שאוצר הארץ מוכרים את זה, ואני אוהב את העגבניות שלהם - הם מאוד טעימות, אז אולי גם המצה מנותק שלהם יהיה טעים.
תשובה
כידוע, שיטת הרא"ש (פסחים ב, כו) שיש לאכול בלילה הראשון דווקא מצה שאפאה ישראל לשם מצווה. ואף שהרמב"ם חולק, נהגו בית ישראל צאן קדושים במצה שמורה בליל הסדר.
עיקר שמירה נלמד מן הפסוק 'ושמרתם את המצות' - שיהיה משומר לשם מצה. אלא, שפסוק זה נדרש גם לעניין 'ושמרתם את המצוות' - מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. ואם כן, במקום שרוצה לאכול מצה מנותק, שיש בזה עניין גדול כפי שיבואר להלן, יש לשקול בפלס איזה עניין בפסוק להקדים - שימור מצות או שימור מצוות.
על מנת לדון בספק זה, שומה עלינו לברר את עניין החיוב הגדול באכילת מצה מנותק. כידוע, ליל הסדר נקרא גם ליל שימורים - לילה המשומר מן המזיקים, ואם כן יש לומר שראוי להחמיר בלילה זה באכילת דברים שאין בהם חשש מזיקים כלל. וזהו יסוד המנהג להקפיד בליל הסדר על אכילת חסה מגידול ללא תולעים, שהיא משומרת מן המזיקים כנודע.
והנה, גם מצה מנותק, יש לומר שהוא עניין של מנותק מן האדמה, כפי שמצינו גם מצע מנותק, ומן הסתם כיוון שהוא מנותק, לא הצליחו המזיקים להיכנס בו. ואם כן, מצינו שיש הידור מיוחד באכילת מצה מנותק בליל הסדר.
עוד יש לומר, שנהגו ישראל להוציא כסף רב על קניית המצות לפסח כנודע. והיינו משום שעל המצה נאמר 'לחם עוני' - לחם שמביא לידי עניות. והנה, כידוע גם מצה מנותק הרי היא דומה למצע המנותק, ופוק חזי, שגם השימוש בהם מביא לידי עניות.
אלא שההיקש 'מצה מנותק 'מצע מנותק' מעורר ספק מצד אחר. שכן, כידוע מצע מנותק, איננו שם רק לשיטת גידול של צמחים בארה"ק, אלא הוא גם שם לשיטת העבודה של חלק מהפוליטיקי"ן בארצנו, שיש להם מצע המנותק מן המציאות. ואם כן, יש לחשוש שבאכילת מצה מנותק, יבוא להיכשל ח"ו במצע מנותק. וכשם שמצינו שאסרו לאכול חומץ בפסח מצד שמו.
עוד לעניין, מדוע המצה המנותק לא נקרא מצה מנותקת? ובפשטות הדבר רמוז בפיוט 'אחד מי יודע' שבו נכתב בפירוש ארבע אמהות שלושה מצות, והיינו שלושה המצות שאוכלים בליל הסדר, שהם כנגד אברהם יצחק ויעקב שהם זכרים. ואם כן, באכילת המצה המנותק אנו מדגישים את הקשר לאבות (ונמנעים מהקשר לארבע אמהות ואכמ"ל).
העולה מכל האמור, שבאכילת מצה מנותק בליל הסדר יש עניין גדול מחד, וחששות מסויימים מאידך. ולעשות פשרה בין השיטות, אומר שראוי שהמצה האמצעית, המכונה המצה השבורה, תהיה מצה מנותק, ואולי בכך יהיה קל יותר לשבור אותה, והמצות האחרות יהיו מצות שמורות.
עוד יש לומר, שהיות שרק בארה"ק נוהגים במצה מנותק, בגלל חשש שביעית, הרי שבני חו"ל ראוי שיעדיפו בלילה ראשון אכילת מצה מנותק, ובלילה שני שהוא מפני חשכת הגלות, אין להחמיר בזה.

פורים שמח

אין תגובות: