יום ראשון, 11 באפריל 2010

"בקרבי אקדש"

נושא שעלה בשיעורים שלי בשבוע האחרון:

מיד אחרי מיתת נדב ואביהוא אומר משה לאהרן:
הוא אשר דבר ה' לאמר בקרבי אקדש ועל פני כל העם אכבד.

רש"י מסביר את דברי משה כך עפ"י חז"ל:
היכן דיבר? "ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי", אל תקרי 'בכבודי' אלא 'במכובדי'. אמר לו משה לאהרן: אהרן אחי, יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום והייתי סבור או בי או בך. עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך.

הרושם שעולה מדברי רש"י הוא האמירה שנדב ואביהוא גדולים ממשה ואהרן, אך יש לשאול איך הפסוק מתפרש לפי רש"י - מה פירוש הביטוי "בקרבי אקדש" עפ"י פירוש זה? מה פירוש "שיתקדש הבית במיודעיו... והייתי סבור או בי או בך"?

ההבנה שלי היא שמשה אומר שהקב"ה דורש ולוקח קורבנות כדי לקדש את המשכן - ומשה היה סבור שיהיו אלו משה או אהרון והסתבר שאלו נדב ואביהוא.

האם זו ההבנה היחידה ברש"י?

אין תגובות: