יום ראשון, 20 בספטמבר 2009

עד שירצה את חבירו, דברי ה"שפת אמת"

בשנה שעברה פרסמתי שתי רשימות על דברים המטרידים אותי בעניין "עד שירצה את חבירו" (קישור1, קישור2).
הרב שלמה קסירר ממצפה יריחו, שפרסם עתה מאמר תחת הכותרת "עד שירצה את חבירו" בגליון "המעיין" שיצא עד לא מכבר לאור (וכשיעלה לרשת נפנה אליו, בעז"ה), הפנה אותי לדברי השפת-אמת על הגמרא ביומא העוסק ממש בעניין שכתבתי עליו (שפת אמת יומא פז ע"ב):
בגמ' איקפד ר"ח אזיל רב לגבי' כו'. הא דאקפיד ר"ח (=במעשה דרבי חנינא ורב) אע"ג שלא הי' מחוייב לחזור בשבילו, אך לפי שהחזיר לאחרים החזיר ועבורו לא החזיר הוי בזיון. א"נ אף שלא היה כדין מה שהקפיד אזיל רב לפייסו, דהא משמע דביוה"כ איכא קפידא שיתפייס א' עם חבירו ואין נפקותא אם הצדק עמו במה שמקפיד עליו או לא, מ"מ צריכין להתפייס.

אין תגובות: