יום שני, 30 בנובמבר 2009

שינוי שעון שבת בשבת

הדברים המתפרסמים בבלוג זה הינם להלכה ולא למעשה

לפני שבוע-שבועיים כתבנו על "השימוש בשעון שבת המופעל מערב שבת", הפעם נדון בשאלה: האם מותר לשנות מצב של שעון שבת בשבת עצמה?

המנהג הרווח בקרב רוב הציבור הוא כפי שמופיע בספר שמירת שבת כהלכתה בשמו של הג"ר שלמה זלמן אוירבך שמותר להאריך מצב קיים. כלומר, אם כעת האור דולק מותר לאחר את כיבויו ואם כעת העת מכובה מותר לאחר את הדלקתו. באופן דומה מותר להקדים את הכיבוי של מכשיר שטרם הודלק או להקדים את הדלקתו של מכשיר שטרם נכבה (כלומר, כעת הוא דלוק, השעון אמור לכבות את המכשיר ולשוב להדליקו. מכיוון שכעת הוא דלוק מותר לי לקצר את משך הזמן שהוא יהיה מכובה הן ע"י איחור הכיבוי הנוכחי והן ע"י הקדמת ההדלקה הבאה).

אך דעה זו אינה מוסכמת על כלל הפוסקים. הג"ר מרדכי אליהו בשיעוריו התייחס מספר פעמים לנושא זה ופסק לחומרא (קישור):
שעון שבת - אנחנו רגילים לומר על שעון שבת "לא תגע בו יד", ואין לקצר או להאריך את זמן פעולתו של שעון שבת, כי יש בו דין תוקע, ודין בונה, ולעיתים גם דין סותר, וכולם איסור דאורייתא, ולחולקים שרוצים לתת קולות בדבר, בודאי יודו שיש איסור דרבנן.

באופן דומה פסק הג"ר משה פיינשטין שאסור לגעת בשעון השבת הן בשבת והן ביום-טוב (אגרות משה או"ח ח"ד צא וראה גם יו"ד ח"ג מז):
ולהזיז את השעון שבת שמעמידים מע"ש שיכבה ושידליק לשעה פלונית, כדי לקרב הזמן או להרחיק הזמן דהדלקה אסור כמדליק בעלעקטרי מתחלה, וגם ביו"ט מסתבר שאסור כבמדליק בתחלה בעלעקטרי שהוא באיסור נולד.

לצערי, אינני יכול להגיד שאני מבין את דבריהם. אינני יודע למה מתכוין הרב אליהו באמרו שיש דין תוקע ודין בונה. גם אינני יודע איך יכול ר' משה לומר שהזזת שעון שבת זה כמו הדלקה של חשמל - מדוע זה לא גרמא (לכל הפחות)?

גם לאחר שאמרנו שרוב ה"עולם" נוהג כשמירת שבת כהלכתה וכג"ר ש"ז אויירבך, עדיין נראה שיש כאן דין של "והכינו את אשר יביאו" שאדם צריך להכין מערב שבת ולדאוג שכל השעונים שלו מכוונים באופן כזה שבתנאים נורמאליים הוא לא צריך לגעת בהם. אם קורה והתנאים אינם "נורמאליים" (מגיעים אורחים בלתי צפויים, קרתה תקלה וכד') אז כבר השינוי של השעון הופך להיות "לצורך" ואז (בפראפראזה על דברי הג"ר מרדכי אליהו) גם אלו שאומרים שלא לגעת בשעון שבת כלל יודו שיש מקום להקל.

תגובה 1:

אמונה והגיון אמר/ה...

שם השולח: משה תאריך: 03/12/09, 11:01:35
לדעתי העניין של תוקע / בונה / סותר מדובר בשעונים ישנים בהם היה צורך לפרק בורג ולהרכיב אותו במקום אחר בדיסקה של השעון, מה שאין כן היום שזה להרים או להוריד קליפסים שמראש נמצאים שם. אולי אני טועה.

שם השולח: Benny (האתר שלי) תאריך: 03/12/09, 17:52:22
אני שמעתי עניין זה מהרב אליהו מספר פעמים בשיעורים שלו שהיו משודרים ברדיו. אין מקום לטעות - הוא לא מתכוין רק לשעונים של פעם אלא גם לשעונים של היום.
להוסיף על עניין זה, לדעת הרב אליהו בלחיצה של כפתור של שעון דיגיטלי יש משום איסור תוקע. ומחשש שמא יתקע אסור לדידו לענוד שעון דיגיטלי. גם דבר זה שמעתי ממנו.