יום חמישי, 16 באפריל 2009

רשמים מכֶנֶס "פה סח" ה'תשס"ט, מאת: הרב "מענה לשון"

ביום שני האחרון, י"ט בניסן התשס"ט, התקיים בירושלים הכנס השנתי השלישי של "שוחרי לשון הקודש". משתתפי הכנס, הבאים מחלקים שונים ומגוונים בחברה הדתית והחרדית ברחבי הארץ, התאגדו יחד לכינוס זה שכותרתו "ורוממנו מכל לשון", סביב העיסוק במגוון נושאים לשוניים. בכנס השתתפו הפעם יותר מהכנס אשתקד (כשישים איש ואשה). חלק מהמשתתפים הכירו זה את זה מתוך התכתבויות בדוא"ל על לשון הקודש, ולחלקם היה זה המפגש הראשון פנים אל פנים.
את הכנס כיבד בהשתתפותו נשיא האקדמיה ללשון עברית, פרופ' משה בר אשר נר"ו. הפתעה נוספת, שהיתה מרנינה ומחַזקת עבור משתתפי הכנס היתה השתתפותו של ד"ר רחמים מלמד כהן (ה' ירפאהו ויחזקהו עמו"ש!), החולה במחלת ניוון שרירים ומשותק בכל גופו (למעט עיניו), אשר הגיע לכנס במסירות נפש על כסא גלגלים, ואף הכין במיוחד לכנס הרצאה בתחום הלשון בעזרת קריצות עינו אשר נקלטות במחשבו המיוחד.
לאחר תפלת מנחה מדויקת (מבחינה לשונית) שהוביל ר' דוד כוכב, הושמעו י"ג הרצאות קצרות, במגוון סוגיות לשוניות, בהנחייתו של הרב יואל קטן (ר"מ בישיבת שעלבים וראש מכון שלמה אומן).
את המושב הראשון פתח מארגן הכנס, הרב יצחק פרנק (מחבר מילון ארמי-עברי-אנגלי לתלמוד) והציג את פירושו של מורו הרב פרופ' ע"צ מלמד (שיום פטירתו הט"ו חל לאחרונה) למילה "מחלוקת". בכמה מקומות השתמשו חז"ל במילה זו במשמעה המקראי (=קבוצה, מפלגה, מחלקה), ולא במשמעות המאוחרת המקובלת היום (ויכוח). כך, למשל, ניתן להבין אל נכון את השבח בכך ש"מחלוקת שהיא לשם שמים" - סופה להתקיים!
אחריו הקריא בנו, ר' אוריאל פרנק, את הרצאת ד"ר רחמים מלמד כהן (אחיינו של ר' ע"צ מלמד), שדנה בבן ה"תם" בהגדה של פסח, שבירושלמי מופיע בלשון (פחות "נקיה":) "טִפֵּש".
ר' אמתי בן דוד (מח"ס שיחת חולין) הדגים כיצד מילים השגורות בפי דוברי העברית הישראלית (כגון: אחוז, לפתן, ותיק, יוצא-דופן, ושוליים) מהווים מכשול כשניגשים ללימוד תורה. אמנם, אין הוא מסיק מכאן שיש להפסיק את השימוש בדיבור היומיומי בעברית (כדעת האדמו"ר מסאטמר, בעל "ויואל משה"), אלא רק לפרסם תהליכים לשוניים אלה, ולפתח מודעות אצל תלמידנו לרובדי הלשון השונים ע"מ שיזהרו בלימודם בתורה שבכתב ושבעל פה. באופן זה לא יפלו במלכודת ההנחה שהם כבר מבינים את הפירוש המדויק של כל מילה בקריאת מקורותינו הקדושים.
ר' יהושע שטיינברג דן במחלוקת המפרשים מהי משמעות המלה "פסח" בלשון תורה וחז"ל, ור' יעקב לויפר דן בפירוש השורש פס"ח והקרובים לו (פסע, פשח...).
ר' מנחם גולדברגר דן בשאלת זיהוי צמחי משנת כלאים, ובפרט בזיהוי הקישואים והמלפפונים.
את המושב הראשון חתם ר' יהושע בוך בהרצאתו המסעירה בנושא "ברכת החמה ושאר המאורות". הוא הציע לפרש שאין הברייתא שבבבלי (ברכות נט/ב) יוצאת מידי פשוטה, ואין בלשון הברייתא קביעת זמן מסוים לברכה על החמה (וכפשט התוספתא), ובניגוד למשמעות דברי אביי בסוגיית התלמוד הבבלי. פירוש מחודש זה, שמשתמע ממנו פירוש של הברייתא שלא כדברי האמורא אביי, זכה למחאת נמרצת מפי ר' אמתי בן דוד, והובהר כי הדברים מושמעים לעיון ולא להלכה למעשה, ועד לתחילת מחזור השמש הבא נקווה שיתבררו ויתלבנו הדברים בעזרת אליהו הנביא.
בתחילת המושב השני הרצה ר' דוד כוכב על המבטא הנכון של העיצורים בלשון הקודש. באותו תחום עסק ר' יוסף שלמה מאיר (העובד עם חותנו, הרב המבורגר מבני ברק, במכון מורשת אשכנז). הוא הצביע על זיקת המבטא הגלילי המשתקף בתלמוד הירושלמי ("לישנא קלילא") למבטאים אשכנזיים מאוחרים, בנוגע לדילוג עיצורים (חב/חייב), לחוסר הקפדה על העיצורים הגרוניים (ר' לייזר) ועוד. כנגד ניסיון זה להראות על רצף מבטא זה מימי חז"ל, הוצע ע"י אחד השומעים (דוד ויסקוט, קרית ארבע) לראות במבטאים האשכנזיים כמושפעים מן הדיבור האירופאי, עקב הדמיון הרב בין תופעות לשוניות באידיש המקבילות למבטא האשכנזי של העברית.
ר' ליאור יעקובי דן בקשרים שבין ה"בלשן" לבין ה"בלש", וביניהם לשורש בל"ס, שבמילים כמו "אוצר בלוס" שבחז"ל, ו"בולס שקמים" שבמקרא.
מר אברהם נפח עסק בפרשת השבוע, "ביום השמיני", והדגים בסיפור הראשון את הבלבולים שיש ללומדים בהבנת סיפורי התורה. בהרצאתו הצביע על כמה נקודות, כגון:
1. "ה' נראָה אליכם" מתייחס רק לאותו הפסוק (אל קרבן השלמים בלבד);
2. אש לא יצאה מהשמים אלא מאת ה';
3. הוא הדגיש את ההבדלים הגדולים בין "לשרוף", "להקטיר", ו"להבעיר" (להאכיל).
ומשמעות נוספת של "ותאכל האש", בקשר לאכילה (כביכול כאכילת בעלי ברית). בשולי הדברים הצביע על תופעה מעניינת בלשון התורה: התורה לפעמים חורגת מהלשון "המדויקת" על מנת ליצור קשרים לשוניים בין דברים שונים. כמו כאן ש"אכילת" האש את בני אהרן נכתבה בלשון ייחודית זו ע"מ לקשור זאת ל"אכילת" האש את הקרבן, אף שהמונח "המדוקדק יותר" היה "שריפה" ולא "אכילה".

אחרון אחרון היה הרב אליהו לוין אשר פתח במאמר ששלח הרב מיכאל דושינסקי מפראג ע"פ פירוש האברבנאל בעניין מי קראה את שמו של משה (יוכבד ולא בת פרעה!).
בהרצאתו שלו דן הרב לוין בעניין שְׁוָא באותיות דומות, שאע"פ שמלמדים בביה"ס שהוא נע (ע"פ כללי אליהו בחור), אין זה פשוט כלל וכלל.

נסיים במקור מעניין בשבח הדיבור בלשון הקודש שהובא בכנס: דברי רבי יוסף חיים מבגדד, בעל הבן איש חי (דרוש ט"ז בספר אות חיים, ירושלים התשנ"ח):
בא הכתוב לְלַמֵּד, כי לאו בלימוד התורה בלבד תחנך את הנער, אלא גם ...בלשון הקודש, שהוא חלקם של ישראל, אשר נכתבה התורה הקדושה בה, ואשר הוא עתיד להיות עיקר הלשונות, שכל הבריות ידברו בו, כמו שארז"ל על פסוק 'אז אהפך אל עמים שפה ברורה' (צפניה ג, ט) - איך יהיה איש הישראלי חסר ממנו? שאינו יודעו לדבר בו היטב כראוי! ופה עירינו, אפילו החכמים - אינם יודעים לדבר לשון הקודש צח, וגם לא לכתוב מכתב בלשון הקודש צח, אלא מגמגמים בו, וכל שכן המון העם - וזה גנאי גדול. ועוד, צחות לשה"ק והבנתו - זה נוגע גם להלכות ודיני התורה...
וכ"אסמכתא" לעיסוק בענייני לשון הקודש בחולו של מועד צויינה הקפדתו של האדמו"ר רבי שמואל משינובא לדבר בחוה"מ רק בלשה"ק (כמו שאדמו"רים רבים הקפידו על כך בכל שבת קודש).
נקווה שנזכה כולנו ללמוד וללמד לשמור ולעשות את כל דברי התורה בדקדוק ובאהבה.

בהזדמנות זו נאחל למשפחת פרנק מזל טוב ורוב נחת לרגל הולדת הבת מרים לר' אוריאל ולאה. שיזכו לגדלה לאהבת תורת ישראל, ארץ ישראל, עם ישראל ולשון ישראל.

2 תגובות:

רחמאי אמר/ה...

האם הכנס הוקלט?

Ʀăḥٹლąί אמר/ה...

והאם ידוע זמן הכנס הבא?