יום שלישי, 21 באפריל 2009

כשרות תות שדה - מחפש מעט שפיות...

לפני שבועיים, ימים אחדים לפני חג הפסח פרסמו מספר גופים שאסור לאכול תותים. לא ראיתי שום דיון הלכתי כלשהוא בנושא מפורסם לאחרונה, אך מכון התורה והארץ העבירו הודעות בנושא לאתר YNET והרב שמואל אליהו הגיב גם כן בנושא - הנה הקישור לידיעה בYNET יהדות.
היום פורסם באותו אתר (קישור) ידיעה האומרת שמכון התורה והארץ נותנת הכשר לתותים שגדלו באופן מיוחד שאין בו תולעים.

מעבר לציניות שבדבר שהגוף שפרסם את האיסור בתזמון מעט מוזר (בימים האחרונים של העונה) מפרסם מיד לאחר מכן שיש לקנות רק מחברה מסחרית מסויימת, הייתי מצפה למעט תוכן הלכתי - על מה מבוססת ההודעה האוסרת? האם לדעת מכון התורה והארץ יש להסיר את תעודות הכשרות ממסעדות המגישות תות שדה?

למי שלא מכיר את הנושא, הנה שתי מקורות שכדאי להכיר (ההדגשות שלי):
א. תשובת הג"ר משה פיינשטיין (שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ד סימן ב):
שמעתי איזה אנשים אמרו בשמי איזו סברה בעניין התולעים הקטנים שנודע שנמצאים בהרבה ממיני הירקות. והנה ידוע שלא אמרתי בזה שום הכרעה. ולהיפך דעתי נוטה יותר להקל, וכמו שהזכרת בשאלה, שאתה ובני הרה"ג מוהר"ר שלו' ראובן שליט"א כתבתם לי, שאפשר שדבר שלא נראה למעשה להדיא לעינים אינו אסור, ולכל הפחות אינו בחשיבות בריה שלא תיבטל בתערובת כדאיתא בשו"ע יו"ד סי' ק', וזה נוסף ללימוד הזכות שמוזכר בערוך השולחן סימן ק' סעיפים י"ג - י"ח, או שאפשר לסמוך על דעת הסוברים שבריה בטלה בקרוב לאלף, או שבריה שאינה קיימת לעולם בעין בפני עצמה והיא נדבקת בתערובת וא"א להפרידה משם - בטלה, או משום שרבנן לא גזרו שבריה לא תיבטל בדבר מאוס שנפשו של אדם קצה בו.
וגם כמו שאמרתי לך ולעוד הרבה אנשים שבכלל יש חשיבות גדולה בהלכה למנהג העולם ולהיכא עמא דבר, ואסור להוציא לעז על דורות הקדמונים שלא הקפידו בדברים אלה משום שלא ידעו מהם. ועל כן אמרתי שבלי לעיין היטב בדבר, שזה זה קשה לי כעת, אי אפשר להכריע לחומרא ולפרסם שיש איסור בדבר, וכל שכן שאין רצוני שיזכירו שמי כאחד מהאוסרים.


ב. תשובת הג"ר עובדיה יוסף (שו"ת יחווה דעת חלק ו סימן מז):
האם יש איסור בתולעים הנמצאים במים או בפירות גם כשאינם נראים לעין כלל, אלא רק על ידי מיקרוסקופ?
תשובה: הדבר ברור שכל מה שאסרה תורה בדברים התלויים בבדיקה על ידי ראיה, אינם אלא על ידי ראיה טבעית, כי האדם יראה לעינים, ולמראה עיניו ישפוט, אבל לא על ידי ראיה במיקרוסקופ וזכוכית מגדלת. ולכן תולעים שאינם נראים לעין כלל, אין בהם שום איסור, אע"פ שנראים הם ע"י זכוכית מגדלת ומיקרוסקופ...

בסיכום: תולעים הנמצאים במים ובפירות שאינם נראים לעין כלל, אלא רק על ידי מיקרוסקופ, אין בהם שום איסור כלל, לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים.

גם הג"ר שלמה זלמן אוירבך מסכים לעיקרון שדבר שאינו נראה לעין אינו בכלל איסור תולעים, והוא גם מוסיף (שו"ת מנחת שלמה תנינא (ב - ג) סימן סג):
גם לא מסתבר שהראשונים כמלאכים ח"ו נכשלו בזה, כי לא ברור כל מה שאומרים שזה נתחדש רק בזמננו מפני הריסוס והזיבול הכימי

אם יש ביד מי מהקוראים מאמר הלכתי המסביר את הודעתיהם של מכון התורה והארץ, אשמח לקבל ולפרסם.

אין תגובות: