יום ראשון, 4 בנובמבר 2012

התבוננות בעולם - מילי דשמיא

בשבת למדנו את בדף היומי את מסכת שבת דף לא בו מופיע הסיפור הידוע על האיש שניסה להקניט את הלל ולהוציא אותו משלותו. לצורך כך הוא שאל את הלל את השאלות הבאות - והלל עונה על כל אחת מהשאלות:

מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלות? - מפני שאין להם חיות פקחות.
מפני מה עיניהן של תרמודיין תרוטות? - מפני שדרין בין החולות.
מפני מה רגליהם של אפרקיים רחבות? - מפני שדרין בין בצעי המים. האחרונים שואלים על הלל מדוע הוא ענה ללץ הזה, הרי הגמרא אומרת רק כמה שורות לפני (תלמוד בבלי מסכת שבת דף ל עמוד ב):

כתיב: (משלי כו) 'אל תען כסיל כאולתו', וכתיב (משלי כו) 'ענה כסיל כאולתו', לא קשיא, הא - בדברי תורה, הא - במילי דעלמא. 
כלומר, ב"מילי דעלמא" העצה היא לא לענות לכסיל.

המהרש"א מסביר שהלל חשב שהשאלות הם בדברי תורה וגם תשובותיו של הלל הם בדברי תורה, אם מבינים אותם נכון:

ונראה בזה לומר דמתוך ענותנותו [לא] חשב הלל דודאי זה בא להקניטו באלו שאלות אלא שרמז לו בשאלות הנוגעות בדברי תורה ובשלש השאלות נתכוין לג' מדות הרעות הללו שהם רוח גבוה ועין רעה ונפש רחבה שנזכרו בתלמידי בלעם 


לעומתו השפת-אמת סבור שהלל הבין נכון את השאלות והוא ענה לו ללמדו וללמדנו שהתבוננות בעולם היא בכלל "דברי תורה":

ונראה דזהו פי' שאלה גדולה שאלת שאינו מילי דעלמא כאשר חשב השואל רק בכלל מילי דשמיא נינהו שצריכין להתבונן ביצוריו של יוצר בראשית מפני מה משתנים אלו מאלו:

בכלל, התלבטתי ביני לבין עצמי, האם אין בסיפור הזה ובתשובותיו של הלל הודאה במקצת בתורת האבולוציה...


4 תגובות:

אלחנן אמר/ה...

אולי כיוון אחר: הלל הבין היטב שאותו אדם בא להקניטו, ומצא דרך קולעת לחנך אותו לכך שכעס הוא מידה פסולה. בסופו של דבר הסיפור עשה רושם לדורות, כך שההצלחה עלתה הרבה על הצפוי.

בכלל, אי אפשר לתחום אפילו התנהגות של אדם פשוט לכללים מוחלטים כמו "הא בדברי תורה" וכו'. קל וחומר את הלל הזקן.

לגבי האבולוציה, מי לנו גדול מר' עקיבא שגילה מה אמר השועל לדגים: 'רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותי עם אבותיכם'...

אברהם אמר/ה...

לדעתי הלל ענה לאותו לץ תשובות טיפשיות גם כן , מידה כנגד מידה , לטעון שיש לאפריקאים רגליים רחבות בגלל שהם גרים באזור ביצות זה בכלל לא אבולוציוני אלא תשובה המתאימה לשאלה הטיפשית שנשאלה , מבחינה זו הלל ענה כראוי לאותו לץ, ענה לו בשפתו.

RavTzair אמר/ה...

למה לומר כך? לשם מה הגמרא מספרת את התשובות?

אפרים אמר/ה...

אבולוציה כרעיון כולל הוא גם כולל מעבר בין צורות חיים, מחד תאי ליותר מאחד, מדו חיי לבעל חי יבשתי או ימי וכו' הכוללת גם את כל שלבי הביניים (שלפי אלו שקראו את כתבי דארוין מציאת שלבי הביניים תאשר או תדחה את התיאוריה, כאשר לפי פרסומים, גם כאלו שמוטים מדעית, לא מצאו את שלבי הביניים, אבל זה לאשכול אחר).

האם פעם לחצתם יד של מישהו שעבד במשא או בעבודת כפיים? העור עבה, לפעמים מצולק, בניגוד למי שעובד בעבודות 'נקיות' שאינם מצריכות שפשוף ומאמץ של הידיים. שינוי טבע כזה יתכן שבמהלך דורות יעבור לדורות הבאים כהסתגלות הטבע למקום ולתנאים, ולכן תשובותיו של הלל מסבירות את השינויים, שהינם שינויי טבע הקשורות למקום אך לא כשינוי צורת חיים שלימה שיכולה להביא לצורת חיים אחרת.

לסיכום, התאמה לתנאים קיימת, אך לא שינוי כולל.