יום רביעי, 23 במרץ 2011

התורה - לא רק ערכים מופשטים

הרב קוק, עין איה ברכות סב ע"א (קישור):
יש הפרש בין הלימודים והדרישות הבאות במקצועות החכמות שהם מכלל האסתתיקה, להרחיב דעתו של אדם לבד להנעים חייו ולעדן רגשותיו, ובין החכמות הבאות מהמקצועות הדרושים לחייו וקיומו. למשל הסוג הראשון [הוא] נועם הדיבור והמליצה, חוקי הכבוד והדרך ארץ, חכמת הציור והפסילה. ולשני, חכמת הרפואה לכל מחלקותיה, חכמת הכלכלה ועבודת האדמה וכיו"ב. החלק הראשון, המיוסד על הפינוק, צריכים שיבאו ג"כ דרכי לימודיו בסגנון מעדן ומפנק, וכל דרך ואופן הזר לפי הרגש של האדם מצד רגש פינוקו ראוי להשמט מלדבר בו ולפנות אליו. לא כן בחכמה הבאה לסדר דרכי החיים של האדם בנוגע לחייו וקיומו, שם הדברים נעלים מרגש הטעם של הפינוק והאסטיניסיות, לא תקפיד חכמת הרפואה העסוקה בחיי דברייתא, לא על לשון נקי' ולא על ענינים נקיים, כ"א תתעסק כפי תכונת אותה המציאות שהיא עסוקה בה. תהי' נאה או מכוערת. וכן צריך האיש ההוגה דעות להכיר את ידיעת התורה, המסדרת את חיי האדם היותר חיצוניים וגם היותר פנימיים שילכו בדרכי יושר, כדי שיפעלו עליו המעשים על תכונותיו ומדותיו להשכיל ולהיטיב. מדת הצניעות בפרטים אחדים יפלסו נתיב ליתר הפרטים המלאים ענין רב בחיי האדם המוסריים, חיי החברה וחיי המשפחה. ומי שרמה דעתו כ"כ להכיר את הלימוד התורי בערך חכמות המחיות כרפואה וכיו"ב, כאמרו "רפאות תהי לשריך"י, "כי אני ד' רופאיך" , הוא לא יחוש כלל על שום אמצעי איך לבא על ידו לידיעה תורית, יהיו מכוונים להפינוק האסתניסי או לו , כי אור התורה ודרכה עומד למעלה מכל זה.

הרב סולובייצ'יק, דרשה בחג הסמיכה תש"ג, נדפס מחדש בספר דברי הרב של הרב צבי שכטר עמ' יח:
ודא עקא, שהרבה דרשנים מכניסים את סימני השולחן ערוך, שהם בבת עינה של היהדות, למכתשת ההפשטה וכותשים אותם דקה מן הדקה עד שפושטים את צורתה הגשמית, עד שמעלים אותם לעולם האצילות, שאין בו לא גוף ולא גויה, אלא אידאות מופשטות, מושגים דקים ונשמות דאזלין ערטילאין, שאין להם כל אחיזה בחיים ושאינם מעורים בקרקע הממשיות, הקרקע המציאות והריאליות, אידיאות הללו פורחות באויר זך בחלל אין סוף.
ומדוע, מורי ורבותי, תכבשו נבואתכם ולא תאמרו לעם בפירוש, כי יהדות, פירושה: שבת, טהרת וקדושת חיי המשפחה, מאכלות אסורות, איסורי ממון, אמונה פשוטה ותמימה בכל קדשי ישראל, בי"ג עיקרים הכתובים בסידור 'קרבן מנחה'? מדוע תעלימו מהמון העם, כי סימני וסעיפי השו"ע המה סימני היהדות? כל אלו החקירות והמחשבות, התורות הפילוסופיות והמטפיזיות לא תעלינה את היהדות לרמה נשגבה, לראש הפסגה... אל תדברו על יהדות פילוסופית מופשטת, יהדות מטפיזית, שאינה נוגעת ללבו של אדם ושאינה חודרת לתוך תוכה של נשמתו.

אין תגובות: