יום ראשון, 21 בדצמבר 2008

מנחה והדלקת נרות חנוכה - מה קודם?

במהלך השבוע כמעט ולא מתעוררת התלבטות האם עדיף להקדים הדלקת נר חנוכה לתפילת מנחה, או לא, משום שמדליקים נרות חנוכה לאחר השקיעה ומנחה מתפללים לפני השקיעה. אך בערב שבת או במקרה ואדם נדרש לצאת מביתו לפני השקיעה, מדלקים נרות החל מפלג המנחה ואילך ואז מתעוררת השאלה איזה להקדים: תפילת מנחה או הדלקת נרות.

השערי תשובה מביא את הדברים הבאים (סימן תרעט ס"ק א):
וע' בבר"י שכ' בשם מהר"ש אבוהב תשו' כת"י יש ליזהר להתפלל מנחה בע"ש של חנוכה ואח"כ להדליק נ"ח כי תפילת מנחה נגד תמיד של בין הערבים ונ"ח זכר לנס הנעשה בנרות המנורה הנדלקת אחר תמיד של בין הערבים עכ"ל:

גם הפרי מגדים (אשל אברהם סי' תרעא) בדעה שיש להקדים תפילת מנחה להדלקת נרות חנוכה אך מטעם שונה:
משמע בביתו בערב שבת יתפלל מנחה תחלה ואח"כ ידליק נרות מטעם דמפלג הוה לילה... משא"כ אם מתפלל מנחה אח"כ הוה כתרתי דסתרי אהדדי.

השערי תשובה בשם מהר"ש אבוהב סובר שיש להתפלל מנחה קודם להדלקת נרות משום שכך היה הסדר במקדש: קודם תמיד של בין הערביים ואח"כ הדלקת המנורה. הפרי מגדים סבור שעליו להתפלל לפני פלג המנחה כדי שזמן פלג המנחה לא יהיה זמן סותר, מצד אחד יום (שהרי מתפללים בו מנחה) ומאידך לילה (שהרי מדליקים בו נרות חנוכה).

טעמו של הפמ"ג קצת צ"ע שהרי לאחר הדלקת נרות חנוכה מדליקים נרות שבת ואיך ניתן לומר שזה כבר לילה - שבת? ולכאורה היה נראה שיותר נכון לומר שהסיבה שמדליקים מפלג המנחה איננו בגלל שזה כבר כמו-לילה, אלא מפני שאי-אפשר להדליק בלילה ולכן נתנו לאדם אפשרות להדליק ביום.

המשנ"ב כתב בעקבות דברי השערי תשובה והפמ"ג שלכתחילה נכון להתפלל מנחה לפני הדלקת נרות. בספר פסקי תשובות כתב ש"רוב העולם אין מקפידים על כך ומדליקים נרות ואח"כ מתפללים מנחה" והביא מסידור השל"ה הקדוש שכתב בפשטות: "בערב שבת ידליק ואח"כ ילך לביהכ"נ להתפלל מנחה בציבור".

כמדומני שרוב אחרוני זמנינו הולכים בעקבות המשנ"ב וסוברים שרק לכתחילה יש להעדיף תפילת מנחה לפני הדלקת נרות, אך בודאי שיש להעדיף תפילה בציבור לאחר הדלקת נרות מאשר תפילה ביחיד לפני ההדלקה. לעומת זאת יש מאחרוני זמנינו שסוברים שיש להתפלל מנחה ביחידות לפני הדלקת נרות.

שמעתי פעם מהג"ר מרדכי אליהו (שהקב"ה ישלח לו רפואה שלמה) שיש חילוק בדבר: בערב שבת עדיף להתפלל מנחה ביחיד לפני הדלקת נרות מאשר מנחה בציבור לאחר ההדלקה. לעומת זאת, אם בימות השבוע האדם צריך להדליק נרות מוקדם והוא מדליק מפלג המנחה (לפני השקיעה) אזי עליו להעדיף תפילה בציבור לאחר הדלקת הנרות מאשר תפילה ביחיד לפני.
אינני מבין את החילוק הזה, ובזמנו כששמעתי זאת ממנו הייתי לצערי צעיר מדי מכדי לשאול. אם מישהו מכיר הסבר לחילוק כזה, אשמח לשמוע.

אין תגובות: