יום שבת, 4 במאי 2013

הראשל"צ הרב שלמה עמאר על חשמל בשבת

לפני שנה, לאחר חג השבועות תשע"ב, התפרסמו ידיעות (קישור) על כך שהיו מקומות בהם בזמן שיעורי ליל שבועות עשו שימוש במיקרופון בהיתר מכון צומ"ת. לאחרונה גליתי שהראשל"צ הרב שלמה עמאר פרסם תשובה כחצי שנה לאחר מכן האוסר באופן מוחלט שימוש בשבת במיקרופון כזה בפרט, ובמכשירי מכון צומ"ת בכלל, ובאופן כללי מחמיר מאד בכל הקשור למכשירים חשמליים בשבת. התשובה ניתנת לקריאה ולעיון באתר האינטרנט של הרב (גם קיומו של האתר היה תגלית עבורי) בשני חלקים: חלק1, וחלק2

בנושא הזה ישנו דיון ארוך בסוגיית משמיע קול בשבת. כעת הנושא הזה הוא פחות מענייני ולכן אינני מתייחס אליו, אלא אך ורק לפן החשמלי ולהתייחסות ההלכתית לפן החשמלי.
ההיתר של מכון צומת הוא די ברור וניתן לקרוא עליו בשני מאמרים של הרב ישראל רוזן (מיקרופון ורמקול בשבת, שינוי זרם בשבת - עיקרון הלכטכני ויישומיו). ההיתר מבוסס על כך ששינוי זרם איננו אסור בשבת, עיקרון זה גם קיבל גושפנקה הלכתית רצינית כשפוסקים רבים התירו להגביר ולהנמיך את עוצמת מכשיר השמיעה בשבת.

הרב עמאר מתחיל את דבריו בנוגע לרמקול בהערה שהיא לענ"ד קצת מביכה, שכן לא ברור אם הכותב באמת מבין ויודע כיצד המכשיר עליו הוא כותב עובד:
עוד יש להעיר דאחר שהסכים הגאון ז"ל [=הגרש"ז אוירבך] לדברי האחרונים, שאם מקליט דבורו במכשיר הקלטה (טייפ) חשיב כעושה כלי בדבורו ואסור. א"כ איך נתיר הרם קול, והרי גם כאן נעשה כעין הקלטה, שבהקדמה לתשובה זו כתב בראשית דבריו בזוה"ל. מיקרופון, קולט גלי קול והופך אותם לזרמים חשמליים, השינויים בזרם עם הזמן וכן עצמת הזרם אופייניים לקולות שנקלטו ע"י המיקרופון, המיקרופון בנוי וכו', כך הם מגיעים למכשיר הקולט המכיל "אזניה" או רם קול, ההופך את זעזועי הזרם בחזרה לקולות, וכו' עכ"ל. 
נמצא שהתהליך הוא שהקולות נקלטים תחילה ע"י חלק מהכלי ונהפכים לזרמים חשמליים, ושוב נקלטים ע"י מכשיר הקולט שיש בו אזניה וכדומה, ושוב נהפכים מזרמים חשמליים לקולות, ונשמעים באותו עובי ובאותו טון שבה נאמרו, עד שאפשר לזהות מי המדבר ע"י טביעות עינא דקלא, בין ברם קול ובין בטלפון כידוע.
והנה לא מיבעיא אם המכשיר קולט הקול כמו טייפ ומעביר אותו למרחקים ומשמיע את ההקלטה, וכדרך שנעשה בפקס שקולט הכתב בשלב ראשון לתוכו, ואח"כ משגר מההקלטה לכל מקום שהוא מיועד, שלפי זה בודאי צריך לומר שיש איסור שנחשב כעושה כלי בדבורו, וכמ"ש הוא ז"ל משם האחרונים והסכים עמם.
אלא גם אם אכן אינה הקלטה ממש כמו טייפ, רק היא הופכת הדבור לזרמים חשמליים, וזרמים אלו נקלטים במקלט שהופכם תיכף לקולות כשהיו מתחילה, סו"ס יש כאן הקלטה והוצאה בחזרה שתי פעמים, וזה נעשה ע"י קולו שהוא כוחו ממש. ואפילו שזה שונה מטייפ, סו"ס גם בהקלטה הרגילה אין נעשה ציור הנראה לעיין, או שאפשר למששו ביד או באצבע, הכל נעשה רק באופן שהמכשיר יודע לקרא ולהשמיעו וגם להראותו כאשר הוא מצולם או מוסרט, ואין בקולטים של ימינו אפי' סרט שמסתובב ולא שום דבר ממשי רק הכל אלקטורני, עד שתמצא מכשיר שהוא פחות מכזית במשקלו, ואין בו זרת באורכו וברוחבו, ודק מאד, ויכול להכיל בקרבו אלפי שירים, ארוכים וקצרים, וכן סרטי שמחות וצילומים ועוד כהנה וכהנה לאין מספר, ואם תפתחהו לחפש מי השר ומי מנגן ומי מראה ומי משמיע, לא תמצא אחד מהם ולא שום ענין כלל. ואם בהקלטה זו חשיב כעושה כלי בדבורו, למה הקלטת קולות והפיכתם שתי פעמים, פעם נקלטים קולות ונהפכים לזרמים חשמליים, ובפעם השנית נקלטים זרמים בחלק אחר ונהפכים לקולות, למה זה לא יחשב עשיית כלי בדבורו. ואעפ"י שבטייפ זה נשמר וניתן לשמוע את זה בכל עת, וכאן זה רק לרגע זה, נלע"ד דאין זה משנה להלכה דענין ההקלטה נעשה באותה מדה, ומה שאפשר לשומרו, אינו מעיד שההקלטה שונה מזה לזה.
עוד הערה מביכה מצאתי כשהוא מבקש להבחין בין הדיבור לרמקול לבין השימוש במכשיר שמיעה בשבת:
ולענ"ד יש מקום לחלק בין מדבר ברם קול או טלפון, ובין המדבר לאיש אשר לו מכשיר באזניו. שזה מדבר במכשיר להפעילו להשמיע קולו לרבים וגם למרחקים, ולזה אין ענין להגביר קולו, רק מדבר אליו, והוא השומע שם לעצמו כלי עזר כנגדו, ועוד שפעמים מבין מתנועת השפתים, או הבעת פנים ואינו פסי"ר. עוד צריך לחקור דאפשר שיש הבדל יסודי במכשיר שנותן באזניו שיתכן שהוא מגביר הקול באופן ישיר ולא עובר כל המעברים שעובר הדיבור ברם קול, שנהפך לזרמים וחוזר ע"י מקלט ונהפך מזרמים חשמליים לקול, וכאן אפשר ששונה מזה, וצ"ע.

הרב עמאר חולק על ההיתר הידוע שאין בשינוי זרם בשבת כל איסור, מצד זה ששינוי הזרם גורם להגדלת ייצור החשמל בתחנת החשמל:
ומלבד האמור יש עוד נקודות לדיון, ועדיין אני מהרהר וצריך לברר היטב, האם הגברת זרם החשמל והפחתתו אינה פעולה אסורה, והרי ידוע שכשמשתמשים בכמות גדולה של חשמל אנשים רבים, גורם להפחתת הכוח החשמלי בחברת החשמל, ופעמים כמו בזמן קיץ שכולם מפעילים מזגנים וכו', אין החברה יכולה לעמוד בלחץ, ויש הפסקת חשמל, והכונה לכאורה שהחשמל נשרף ומתכלה, וצריכים ליצר אחר, ואעפ"י שאיני יודע טיבו של כלוי זה, האם אין בזה שריפת אנרגיה כמו שריפת גז או שמן או נפט וכל כיוצ"ב. והאם אפ"ל על כל זה שאינו כלום.
לאחר מכן הוא מספר על חקירה שערך בנושא ואת מסקנותיו:
ובאשר לחקירתי על הגברת הקול שזה לוקח יותר אנרגיה ומכלה אותה ואולי יש בזה הבערה או איסור אחר. כתב לי על זה שאכן בעת הגברת מכשיר חשמלי אנו צורכים יותר אנרגיה מהמאגר של חברת החשמל, אולם בחברת החשמל אינם צריכים להגביר את הייצור של האנרגיה בעקבות זה, משום שהם מכינים מאגר גדול בהתאם לצריכה גדולה שתספיק גם כשצרכנים רבים מגבירים צריכתם בבת אחת. ורק במקרים קיצוניים שהרבה מפעילים מזגנים ותאורה וכו' יחד, אז הם נאלצים להגביר את היצור ולהפעיל עוד טורבינה.
עוד הוסיף, שבהחלט יש חשש שהגברה ביתית של מכשיר מסויים תיצור לפעמים דיווח למערך הבקרה שבחברת החשמל, שיש בה גם מצגים דיגיטליים, שבהם מתעדכנת החברה לגבי רמת הצריכה, התצוגה נערכת במסך ע"י תאורה או כתיבה על מסך מחשב הבקרה. ע"כ.
 והנה לפי זה בכל שימוש באנרגיה יש השפעה על המצב של הבקרה שנרשמת הצריכה במסך הבקרה של חברת החשמל בכתב או ע"י תאורה, כדי לעדכן הנתונים של הצריכה שידעו לקראת מה הם עומדים. ומלבד זה דבר ברור הוא שכל התגברות של הזרם, מחסרת מהמלאי של האנרגיה שמכינה חברת החשמל, רק שכתב המומחה, שאין בזה לגרום לחברה להגביר את הייצור או להפעיל טורבינה אחרת, שזה עושים רק במקרים קיצונים שהיתה צריכה גבוהה במיוחד. וכנ"ל.
ומיהו לענ"ד עצם כילוי האנרגיה החשמלית ע"י שמשתמשים בה בכל דבר, כולל שימוש של הגברת קול הרדיו או העברה לתחנה אחרת, יש בו חילול שבת, ועוד יתבהר הענין להבינו בעה"ו.
ואז הוא מגיע למסקנתו:
ולפי זה נמצא שבכל פעולה שמגבירה את כמות הצריכה של החשמל, ע"י פעולה זו גם מפעיל את השעון המודד, ומיד מתעדכן גם המחשב המרכזי, בצורה של כתיבה או בדרך של הדלקת נורות קטנות שבזה נרשם הכל, הן בחשמל והן במים. ולא יעלה בדעת שזה יחשב להיתר גמור גם מדרבנן, וכי יש שמתיר לכתוב במחשב ח"ו, והטענות של מלומדים למיניהם ידועים הם, אבל אין בכוחם להתיר את האסור. ולענ"ד יש בזה גם חששות דאורייתא רח"ל.
דבריו אלו הם לענ"ד מהמחמירים ביותר שנכתבו אי פעם בכל הקשור לשימוש במכשירי חשמל בשבת. משמעות דבריו הוא שהדלקת וכיבוי נורות לד זה קרוב לאיסור תורה, שימוש במים בבית בו מותקן מד מים דיגיטלי זה קרוב לאיסור תורה, ובודאי שכל מכשיר של צומת: מיקרופון, קלנועית, ועוד, המבוססות של טכניקה של שינוי זרם אסורים לחלוטין.
עם זאת, שגם לדבריו, תהיה חלוקה רצינית בין מי שמשתמש בחשמל מהרשת הארצית לבין מכשיר הניזון מסוללה או מגנרטור.

מסקנתו של הרב עמאר מופיעה בחלק השני של המאמר:
ואולם עדיין אני הקטן חושב דבבתי חולים רגילים, עדיף להשתמש במכשירים שממעטים ומרחיקים האיסור, כי יש רבים מהחולים וגם מהרופאים ושאר העובדים, שמקילים וחושבים כל דבר לפיקוח נפש, והואיל וקשה להעמיד מורה הוראה על כל דבר וענין, טוב שישתמשו במכשירים אלו, להרחיקם מאיסור תורה ממש, וכן הוא בדברים של ביטחון שהנטיה בצבור היא להקל, ולחשוב כל דבר לפקו"נ, דטוב להשתמש במכשירים אלו. אך הבו לה דלא לוסיף עלה ח"ו. אולם מחוץ לבתי חולים, ומקומות של צבא, ושאר עניני ביטחון, אין להתיר במכשירים אלו, שיש מהם שיש בהם איסורים גמורים, ויש שיש בהם כמה ספקות חמורים, וזה מלבד הפירצה בחומת השבת ויו"ט, כגון מה שהם מתירים קלנועית לצרכי בית כנסת ולביקורים משפחתיים וחברתיים, וטוב שלא יבואו לביכ"נ ויתפללו בביתם ביחידות, ולא ישתמשו בדברים אלו שהם אסורים איסור גמור. ויש בזה גם חלול שבת וגם חלול השם.
ואלה המתירים הם פורצי גדר והמתבונן יראה במו עיניו איך שהם מאבדים קדושת השבת, ומעט מעט הופכים שבתם לחול, ולא ישקוטו ולא ינוחו עד שלא ישאירו זכר לשבת קדש, מלבד איזה סמלים נבובים ושדופים. ועושים בקלו"ר לחבר נימא לנימא שלא כרצון ה' ורצון חכמיו ועבדיו, ונתלים באיזה דברים רחוקים שנכתבו ע"י יחידים ואשר רוב ככל החכמים דחו היתרים אלו, וגם המתירים רובם ככולם דברו בחולים שיש בהם ספק פקו"נ, או בסכנות של ביטחון וכנ"ל.

23 תגובות:

מישקה אמר/ה...

בלי להתייחס לשלל העניינים בפוסט הזה אלא רק לציטוט האחרון ומה שהדגשת בו - חדש לך שיש אוסרים בתוקף שימוש בקלנועית שבת?

מיכה מגן אמר/ה...

אכן דברים מפתיעים. קודם כל מפתיע הוא שפוסק רציני כמו הרב עמאר לומד על אופן פעולה של מכשיר שהוא מעונין לפסוק לגביו לא ממומחים טכניים אלא ממה שהוא קורא בשו"תים שקדמו לו. אפילו נניח שהללו דייקו בתאורם וכתבו אותו באופן ברור מספיק שניתן יהיה להבין את אופן הפעולה במלואו, הרי הוא מתאר בעצמו את הקפיצה הטכנולוגית בעשורים האחרונים - וכיצד ניתן להתיחס, אם כך, לשו"ת בן עשרות שנים כמייצג את המציאות הטכנולוגית הנוכחית?

תמוהה גם ההתיחסות שלו ל-"מלאי" של האנרגיה שמכינה חברת החשמל, שכשהוא "נשרף ומתכלה" צריך לייצר חשמל אחר תחתיו - גם ההתיחסות הזו מעוררת תהיה האם הרב עמאר מבין את טבעו של החשמל ואת אופן הייצור שלו. בכל מקרה, כאשר אנו מדברים על מיקרופון אז צריכת האנרגיה שלו היא בתחום המיליוואטים ואם הוא מחובר למערכת הגברה אז זה סדר גודל של כמה עשרות וואטים; אין שום אפשרות שבעולם שהמחשב המרכזי של חברת החשמל יוכל לחוש בהפרשים כאלה, כשם שנהג של מוביל טנקים עמוס לא יחוש בהבדל אם התישב יתוש על הטנק שהוא גורר. עם זאת, אנחנו נכנסים בהדרגה לעולם של מוני חשמל ביתיים דיגיטליים שבהם הפרש של וואטים בודדים יירשם; ניתן לדון האם יש בכך אכן איסור.

אבל דומני שהכל מתנקז לפסקה המסכמת: הרב עמאר סבור שהתר כזה הוא שלב בתהליך של פירוק המסגרת של שבת קודש, ולכן יש לאסור אותו; ההנמקות הספציפיות חשובות פחות (והמוטיבציה הזו, גלויה יותר או פחות, עמדה מאחורי כמעט כל דיון אורתודוקסי בחשמל בשבת ויו"ט). מבחינתו המאמץ למצוא התרים דומה למאמץ של ראשוני הרפורמים להתיר תפילה בשבת עם עוגב שמופעל ע"י גוי וכיו"ב - המוטיבציות לא טהורות, התוצאה עלולה להיות מדרון חלקלק ולכן צריך לעצור את זה, גם אם ניתן לבנות קייס הלכתי כלשהו להתיר.

אבי אמר/ה...

לא הבנתי מה מביך בהערה הראשונה. הרמקול אכן קולט את הקולות (ע"י ממברנה) וממיר אותם לזרמים חשמליים. איפה הבעיה?

RavTzair אמר/ה...

מישקה,
הציטוט עם הקו מופיע כך במקור, זה חא הדגשה שלי. ההדגשה בציטוט על המכשיר שמיעה הוא כן הדגשה שלי.

RavTzair אמר/ה...

אבי,
גם האוזן שלך קולטת קולות.

דוד אמר/ה...

רב צעיר,
אם אתה משווה רמקול לאוזן, אז גם תשווה הקלטה בטייפ להאזנה וזיכרון במוח.

אני לא חושב שאם הייתה לו הבנה טכנית מדוייקת יותר של אופן פעולת המכשירים הייתה לו מסקנה אחרת.

נדמה שעיקר הטרוניה שצריכה לעלות כלפי הרב עמאר היא שהוא מגמתי בכוונה לאסור כל שימוש בחשמל.

שחר אמר/ה...

למיטב זכרוני דבריו בפסקאות הראשונות שהבאת תואמים בדיוק את הבנתו של הרב אויירבך במכשירי שמיעה (והם גם הסיבה שהוא לא מגדיר אותם כ"קול" לענין הלכתי ולכן לדוג' לא מאפשר לצאת יד"ח שמיעת קול שופר דרך מכשיר שמיעה), וכוללים בדיוק את אותו חוסר הבנה (או ניתוק מכוון) ממה שקורה בפועל במערכת הביולוגית

(לצערי הגישה הזו נפוצה משאתה מתאר. מניסיון עצוב של שיחות עם רבנים שונים מתחומי תורה-ומדע בנושא, עצם הרעיון שהאוזן שלהם פועלת עם זרמים חשמליים זכה לביטול גמור וחוסר אמון)

אבי אמר/ה...

בנוסף לדברי דוד: גם הלב שלנו מייצר פולסים חשמליים. לא ניתן להשוות בין פעולות הגוף לבין פעולות של מכשיר חיצוני.

לגבי המגמתיות, אני לא רואה בה כל פסול, בוודאי לא כשהיא מוצהרת בפירוש. כאשר יש שתי אפשרויות פסיקה לגיטימיות, אחת הדרכים לבחור ביניהן היא התחשבות בשיקולים מערכתיים כמו הרצון לשמור על אווירת השבת. הרי אלה דברים שבכל יום עוד מימי התלמוד (לדוגמא: שלא ייצא חוטא נשכר).

אמנם, זה לא מאפשר לאסור את המותר או להתיר את האסור, וגם לא להעלים את השיקולים הללו מהקורא; אבל אף אחד מהדברים הללו לא נעשה כאן. לסיכום, לענ"ד אפשר לחלוק על הפסק הזה (יש בו פרטים שגם לי לא מסתדרים, לדוגמא: הפעלת שעוני הצריכה בחברת החשמל נראית לי פס"ר דלא ניחא ליה בדרבנן), אבל אני לא רואה בו בעיה מהותית.

תתן אמת אמר/ה...

אני מסכים עם מסקנתו של מיכה, לגבי המוטיבציה בעניין, על אף שבניתוח ההלכתי אולי הייתי מסכים לחלק אם לא לרוב דבריו של רב צעיר.

כמו כן, אינני חושב ששהעמדות המובעות הן מה"מחמירות ביותר", על כל הסוגיות המובאות כבר שמענו לפני כן, ואולי אף ביתר תוקף.

בכל אופן, ניתן בקלות לשלוח מייל / מכתב לרב עמאר, ולפרט בו את טענותיך המלאות. נראה לי שפרסום בצורה של "דברים מביכים" משמו (על אף שהם פורסמו כבר באינטרנט) חורגת מההיתר של באפי תלתא, בכך שהם מוסיפים נופך ופרשנות, ובוודאי שאינם מוסיפים כבוד לתורה.
אדרבה - שליחת מכתב מסודר (או סדרת מכתבים, אם יש צורך בהבהרות נוספות), ופרסומם יכול היה לתקן רושם בעייתי כזה או אחר.
ואני חוזר ואומר שאני כנראה מסכים לניתוח ההלכתי של רב צעיר, על אף שלא בטוח שהייתי מסכים עם מסקנותיו (בגלל המוטיבציה הנ"ל, שנכונה חלקית בעיני).

RavTzair אמר/ה...

כנראה שלא הסברתי את עצמי מספיק טוב.
בציטוט הראשון הרב עמאר מתייחס לדברים שכתב הגרש"ז אוירבך שבהקלטה על קלטת יש משום עשיית כלי. לדעת הרב עמאר אפשר לומר כך גם על מיקרופון רגיל, משום שהקול "נקלט" ברמקול.
על זה כתבתי שלא ייתכן לומר דבר כזה, משום שהרמקול קולט בדיוק כמו שהאוזן שלנו קולטת. לענ"ד הרב עמאר לא לגמרי הבין את ההבדל בין הקלטה בקלטת לבין קליטה ע"י הרמקול.

RavTzair אמר/ה...

אני, אגב, מסכים לכל דבריו של מיכה.
אין לי בעיה עם זה שהרב עמאר רואה במכשירי מכון צומת מכשירים שצריך לאסור אותם בשבת. אבל מחריד אותי המרחק הרב אליו הוא מוכן ללכת בטיעונים ההלכתיים כדי להצדיק את האיסור הזה. ועוד מחריד אותי שהוא כותב על נושא שדי ברור שהוא לא ממש מתמצא בו.

דוד אמר/ה...

רב צעיר,
אכן, מה שמטריד כאן הוא הלוליינות ההלכתית של הרב עמאר בחתירה שלו לחומרה, הרבה יותר מחוסר הדיוק בתיאור המציאות.

עזי אמר/ה...

כאשר דנים בפסיקה מוטת אג'נדה (שזה דבר לגיטימי בעיני), ובפרט בעניני מיקרופון שבבת, אי אפשר שלא להפנות לשתי תשובות של ר"מ פיינשטיין באג"מ (או"ח ד, פד-פה). שתי התשובות נכתבו בהפרש של שמונה ימים ושתיהן עוסקות במיקרופון - אחת בדיבור בפני קהל והשניה במכשיר שמיעה.
תשובה פד: "בדבר לדבר בשבת ע"י מיקרופון פשוט שאסור... ואבאר בקיצור את הטעמים שהם שניים שיש בהם חשש איסור מדאורייתא ושניים שהם איסורים ודאים מדרבנן..."
תשובה פה: בדבר מכונת השמיעה לחרשים... נוהגין אנו כאן להקל אף שאנו אוסרין בדיבור... אבל אין האיסור ברור...
ברור שיש הרבה דרכים לחלק בין מיקרופון למכשיר שמיעה, אבל נראה לי שהמוטיבציה (כאן להחמיר וכאן להקל) משחקת תפקיד משמעותי מאד.

אבי אמר/ה...

אתה דווקא ברור, אני כנראה לא הובנתי :-)

אנסה להסביר שוב. צריך להבדיל בין שתי טענות:
א. פעולת המיקרופון זהה טכנית לפעולת הטייפ
ב. יש לדמות מילתא למילתא מעניין טייפ לעניין מיקרופון

אתה אמרת (להבנתי): מכך שהרב עמאר טען את א', משמע שהוא לא הבין את פעולת המיקרופון. אני אומר: הרב עמאר טען בכלל את ב', וכדי לטעון את ב' לא צריך בשום אופן לחשוב את א'. דמיון משפטי לא גורר דמיון "אמיתי" נראה לעין – הרי גם הצתת אש אינה דומה במובן הפיזיקלי להדלקת נורת להט, אלא רק במובן ההלכתי-משפטי. לדעת הרב עמאר, ההגדרה ההלכתית-משפטית של "הקלטה", כפי שעוצבה בידי הרב אוירבאך בפסק ההלכה שלו לגבי טייפ, חלה גם לגבי מיקרופון. וזו לענ"ד טענה לגיטימית (אם כי לאו דווקא מוכרחת).

בקיצור, אני לא חושב שמשמע מדברי הרב עמאר שהוא לא הבין איך פועל מיקרופון.

RavTzair אמר/ה...

אני אומר שוב, הרב עמאר נשען על דברי הגרש"ז שההקלטה עושה כלי. האם הטענה האומרת כי הקליטה של הרמקול עושה כלי, אינה דורשת מינימום של הסבר? האם אפשר לאומרה ללא שום הסבר מניח את הדעת?

אלחנן אמר/ה...

על פניו, הביקורת של רב צעיר ושל מיכה מגן נשמעת לי מוצדקת. עם זאת, כפי שהעיר 'תתן אמת' למעלה, ראוי היה לפנות לרב עמאר לפני שמציינים כאן שדבריו מכילים 'הערות מביכות' או קובעים שאינו מבין כיצד פועל מכשיר מסויים. לדעתי כך ראוי לנהוג בכל פרסום ביקורתי, וכן שכן בנוגע לאישיות ולעיתוי הנוכחי.

RavTzair אמר/ה...

לאלחנן ותתן-אמת,
אני לא רואה שום בעיה בפרסום, במיוחד שאף אחד כאן לא חלק על ההבנה שלי בדברי הרב (למעט ההערה המינורית של אבי).
אני גם ממליץ לראות את התגובה של מכון צומת לתשובה הזאת (שהופניתי אליו לאחר פרסום הרשימה שלי):
http://www.zomet.org.il/?CategoryID=274&ArticleID=72

ואחרי כל זה, קריינא דאגרתא הוא להוי פרוונקא. אני מזמין אתכם לפנות ללשכת הראשון-לציון ולבקש תגובה והבהרה לדברים. אם תקבלו תשובה עניינית אני כמובן אהיה הראשון לפרסם אותה (ולהתנצל אם יש צורך) וכך גם אלמד לעתיד לא לפרסם דברים לפני בקשת תגובה. בהצלחה.

ידיד נפש אמר/ה...

ר בני,
האמת שלא הצלחתי להביא את עצמי לקרוא את דבריך על הפסק של הרב ימרר למרות שמההיכרות ארוכת הפוסטים שלי איתך אני מניח שדבריך הם דברי טעם. פשוט צרם לי מאוד הביטוי ׳מביך׳.
בל נשכח שמדובר בתלמיד חכם שבוודאי יש לו אינטלקט מפותח.
האמת שהייתי שמח לשמוע ממך מדוע בחרת בביטוי זה.
זה יכול להוות בעיניי כר לדיון בנושא.

ידיד נפש אמר/ה...

ימרר=עמאר

RavTzair אמר/ה...

הסיבה היא כנראה כי זו המילה שמסכמת הכי טוב את האופן בו חשתי למקרא התשובה הזאת. מבוכה.
קבל עצה. עזוב את מה שאני כתבתי. גש ותקרא את התשובה/ות בעצמך ותחליט בעצמך כיצד להתייחס לדבריו.
התשובה של הגרש"ז אוירבך בנושא המיקרופון מובא במקומות שונים כאות ומופת לאופן בו אמורים לכתוב תשובה בנושא שאיננו הלכתי טהור. לצערי, תשובת הראשל"צ הוא בעיני ההיפך המוחלט.

טוביה בר אילן אמר/ה...

לא הבנתי מה הקשר להלכות לשון הרע ולאפי תלתא
כך היא דרכה של תורה, ולא שמענו מעולם, שמי שמשיג על דברי תלמיד חכם אחר צריך לבקש את רשותו לפני שהוא משיג עליו, כמובן כל עוד הביקורת היא לגופם של דברים ולא לגופו של אדם

Devora אמר/ה...

עוד מעט נראה איסור לזכור משהו בשבת שהרי אנו קולטים משהו למוח ונשלוף את זה שוב ביום חול.

שרון אמר/ה...

קצת חומר למחשבה בנושא רישום במערכת דיגיטלית
שעוני שבת המכני (והדיגיטלים) פרושים בכל רחבי הארץ וגם רחמנא לצלין בביתו של הרב עמר וגם של רבנים אחרים בעולם האם יעלה על הדעת שיפסלו את כל שעוני שבת בעולם בגלל שבזמן כיבוי והדלקה של המכשירים שלהם ישתנה הרישום במונים של חח"י .
זאת ועוד הרי כל צריכה של קוו"ש (תאורה, תאורה בבית כנסת,מזגן, פלטה חשמלית, מיחם חשמליוכו' וכו') בשבת משנה את הרישום אז...
בואו נבטל את החשמל