יום שני, 25 בדצמבר 2017

הדיון על מכוניות אוטונומיות בשבת

בגליון כסלו תשע"ח של כתב העת המעיין, התפרסם מכתב של הרב יעקב אריאל תחת הכותרת "המכונית האוטומטית - חילול שבת מהתורה!" (קישור).
דבריו נכתבו כתגובה למאמר של הרב איתן קופיאצקי מהגליון הקודם שדן בהיבטים הלכתיים שונים הקשורים למכונית האוטונומית (קישור).
החידוש בדבריו של הרב יעקב אריאל אינו כל כך בדעתו הנחרצת לאסור מכוניות אוטונומיות בשבת (דעה שהוא הביע גם בדברי ההספד שנשא בהלוית הרב ישראל רוזן ז"ל), אלא בדעתו שעצם הדיון בנושא אסור.
הנה דבריו:
את אשר יגורתי בא. תלמידי חכמים מתחילים להתפלפל בנושא המכונית האוטומטית (או אוטונומית) בשבת, מבלי להביא בחשבון את ההשלכות החמורות שיש לעצם הדיון.
ב'המעין' תשרי תשע"ח פורסם מאמרו של הרב איתן קופיאצקי שבו הוא דן בצדדים שונים של המכונית האוטומטית. אומנם לבסוף הוא מציע שגוף כל שהוא ייקח אחריות ויאסור את השימוש בה, אך זאת רק לאחר רשימה של סיבות שונות להיתר כגון 'עובדין דחול' שלדעתו אינו איסור ברור, בפרט לאחר שייווצר חלילה מנהג להתיר. ומי יהיה אשם ביצירת מנהג כזה?...
בימינו שיש כל מיני גופים ואישים המכריזים על עצמם כבני סמכא ו'עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו' מי ערב לכך שהם לא יסתמכו על ההוא אמינא שלו, ויתירו את חילול השבת בפרהסיא? ובפרט שהמאמר פורסם בבטאון סולידי ואחראי כמו 'המעין'!
ישתקע הדבר ולא ייאמר!
גם אם נניח שההגדרה ההלכתית של האיסור היא 'עובדין דחול', משמעותו בנידון דידן הפוכה מהמקובל. כאן המשמעות היא הפיכת שבת קודש ליום חול ממש, חלילה. כל מי שעיניו בראשו מבין שאם תותר חלילה המכונית האוטומטית יש חשש רציני שהשבת תתבטל מן העולם!
לפני כל דיון בנושא חייבים להביא בחשבון את דעת הרמב"ן (ויקרא כג, כד) האוסר מסחר בשבת מן התורה, שנאמר 'יהיה לכם שבתון', למרות שכל המלאכות הנעשות בו אינן מן התורה, אך בסך הכול אין כאן שבתון. זו מצוה מן התורה! ואין אלו דברי פרשנות גרידא, אלא הלכה למעשה - ראה ריטב"א ר"ה לב, ב, וכן פסק גם הראי"ה קוק ב'שבת הארץ' פרק א הל' א.
על כגון דא אמרו חז"ל 'חכמים הזהרו בדבריכם שמא ישתו התלמידים הבאים אחריכם... ונמצא שם שמים מתחלל'.
אני מציע בזאת לחבריי הרבנים להימנע מכל דיון בפרטי פרטים של הנושא, גם אם כוונתם לאסור, כי יש מתחכמים שידחו את ראיותיהם ויסיקו מסקנות הפוכות. יש להתייחס לנושא זה בצורה אקסיומאטית וחד-משמעית: הנוהג במכונית אוטומטית בשבת עובר על איסור מהתורה, ודינו כמחלל שבת בפרהסיא, על כל המשתמע מכך! דיון בנושא זה יכול להיערך רק במסגרת פנימית של העוסקים בביטחון ורפואה בלבד.
 קשה בעיני מאד לקבל את דבריו של הרב אריאל. אם היינו הולכים בדרך הזאת, יתכן שעד היום לא היו מתירים מעליות שבת ועוד פתרונות טכנולוגיים שמקילים על חיינו מאד. 

7 תגובות:

חגי אמר/ה...

מה לדעתך ההוא-אמינא לטעון שנסיעה בשבת, בתוך התחום, תבטל את השבת ?

RavTzair אמר/ה...

בפשטות, זה שינוי מהותי בפרהסיא של יום השבת.

אבי אמר/ה...

להבנתי, הרב אריאל טוען שאין טעם בדיון בפרטים שכן הדבר אסור מעיקרא. מישהו עלול להבין שאם נמצא פתרון לפרטים גם הכלל יהיה מותר, ולא היא (לדעתו). כעין דיון על מקום השחיטה אצל ארנבת.

יוסי רוזנר אמר/ה...

להבנתי הרב אריאל סובר שכל דיון צריך להתחיל בבדיקה מול דברי הרמב"ן, קרי האם זה עשוי לבטל את ה"שבתון" או לא.
אם לא, אז מתחיל הדיון ה"משפטי" אם יש כאן מלאכה דאו'וכו' וכו'.
אני חושב שזה עונה על הקושי שלך.

חגי אמר/ה...

הבעיה היא שהרב אריאל לא פירט מדוע הדבר אסור מעיקרו, או מדוע שינוי בפרהסיא של השבת מהווה ביטול של מצוות שבתון.
ועל פניו אני לא מבין למה בהליכה רגלית ארוכה מצד לצד בעיר גדולה אין בעיה של "שבתון" אבל בנסיעה קצרה של כמה דקות במכונית חשמלית אוטנומית בלי אף אחת מל"ט מלאכות יש בעיה

דרור יהב אמר/ה...

מוזר שאיש מהמשתתפים בדיון לא מבין את דברי הרב אריאל מבלי להזדקק לפלפולים הלכתיים באשר למקור האיסור.
הרב אריאל טוען (במאמר זה ובעשרות מקומות אחרים) ששבת אינה רק סך של ל"ט מלאכות ועוד אי-אלו הלכות. חז"ל תיקנו לא מעט גזרות שעיצבו את האופי של יום השבת משלל סיבות, שאינן נובעות במישרין מאיסורי תורה.
עצם הדיון במכונית האוטומטית יביא למחלוקת הלכתית האם הדבר מותר או לא, יהיו ואז יווצר מחנה "המחמירים"שאוסר ואילו המחנה "הליברלי" ושוחר הקידמה יתיר את המכונית.
הרב יהושע שפירא התייחס לכך לעומק בדבריו בכנס הפרידה מהרב יעקב אריאל, שיפורסמו (או פורסמו?) ב"אמונת עיתיך".

מאיר אמר/ה...

אני מניח שהרב אריאל היה מעונין לקבוע מסמרות בנושא כשם שהחזון איש קבע איסור תורה על שימוש בחשמל בשבת כך שאחריו אף פוסק לא יתיר אלא יחפש את האיסור דרבנן.
מענין מהו יחסו לקלנועית, ומה יהיה היחס ההלכתי לנושא עוד עשרים שנה כשרכב אוטונומי יגיע לשימוש נרחב כמו חשמל בימינו.