יום רביעי, 7 בדצמבר 2016

הגט מצפת - הביקורת

המשך מ: הגט מצפת - פסק הדין
כפי שכתבתי ברשימה הקודמת, אינני מבין בענייני גיטין, ולכן אני נמנע מלהעיר הערות. 

בדברים דלהלן אתמקד בחוות הדעת שפרסם הראשל"צ הרב יצחק יוסף על טיוטת פסק הדין (קישור לחוות הדעת המלאה). כזכור, פסק הדין התבסס על הטענה הבאה:
- עקרונית יש אפשרות הלכתית תאורטית שמישהו שאיננו הבעל יהווה שלוחו של הבעל לכתיבת ולמסירת גט לאשה, גם אם הבעל לא מינה אותם ישירות לצורך כך. זאת, מדין "זכין לאדם שלא בפניו".
- במקרה המדובר זו זכות גמורה לבעל לגרש את אשתו, ולכן בית הדין יכול לזכות גט לאשה בשם הבעל.

הרב יצחק יוסף חולק על כל אחד מהגורמים עליהם מתבסס פסק הדין. בקליפת אגוז, הוא סבור:
- אין אפשרות לזכות גט, אא"כ הבעל הצהיר מפורשת שהוא מעוניין לגרש את אשתו.
- הכלל "זכין לאדם שלא בפניו" לא שייך כלל לדיני גיטין, שבו יש "לזכות מאדם", ולא "לזכות לאדם".
- במקרה המדובר אין זו זכות לבעל לגרש את אשתו.

אין אפשרות לזכות גט
הרב יוסף מתחיל את דבריו: "היאך נוכל להיות שליחים של הבעל כאשר אין שום ציווי או איזה שהוא רמז מצדו לשליחות זו". לטענה זו הוא מוסיף מספר מקורות בהם הוא שואל: אם יש אפשרות עקרונית שבית הדין יהיה שלוחו של הבעל, מדוע בכל המקורות הללו לא השתמשו בפטנט זה?
מקור אחד לדוגמא:
בש"ע (אבן העזר הלכות גיטין סי' קכא ס"ח): שחטו בו שנים או רוב שנים, וכן אם היה מגוייד או צלוב והחיה אוכלת בו, ורמז ואמר: כתבו גט לאשתי, כותבין ונותנין כל עוד שנשמתו בו. והוא הדין לנפל מן הגג ומיהו צריך בדיקה ג' פעמים כשנשתתק.
הוא אף מביע את חששו מהעתיד, באם פסק הדין יתקבל:
קשה מאד לעשות מעשה ולהתיר אשת איש באופן כזה. ויש בדבר פירצה חמורה באיסור החמור של התרת אשת איש לעלמא, לכל אותם חולים הושכבים בלא הכרה כלל, ואינם יכולים אפי' לרמוז בעפעפיהם ליתן גט.
ולגבי המקורות השונים עליהם הסתמכו הדיינים בנוגע למקרים בהם נכתב גט למרות שלא היה ציווי מפורש של הבעל לכתוב, הרי ששם מדובר שהבעל הביע את דעתו נחרצות שהוא מעוניין לגרש את אשתו. מה שאין כן אצלנו:
ומה שדימו זאת למה שדנו האחרונים גבי בעל שמינה שליח למסירת גט, והשליח מת, אם הבי"ד יכול למנות שליח אחר, הנה אינו דומה כלל לנ"ד, דהתם סוף סוף הבעל גילה רצונו ומינה שליח לכתיבת הגט, אבל בבעל שנעשה צמח, וקודם לכן לא היתה שום אמירה או רמיזה מצדו לכתיבת הגט, היאך נוכל אנחנו לצוות לכתוב גט ולהתירה לעלמא בלא ציווי או רמז מהבעל.
אין זה זכות לבעל לגרש את האשה
ובעיקר היסוד שרצו לומר שזו זכות לבעל במצבו זה שמגרש את אשתו, וממילא רשאים הבי"ד למנות בשבילו שליחות לגט. הנה עיקר הנחה זו אינה מבוססת כלל.
עיקר הטענה של הרב יוסף הוא, שאין לנו דרך ודאית לדעת כיצד היה מגיב הבעל לו היה מתרחש נס והוא היה מתעורר עתה מתרדמתו. האם הוא שמח לשמוע שאשתו היא למעשה גרושתו, או היה עצוב? אין לנו דרך לדעת, ובית הדין לא הצליח לשכנע לאחד מן הצדדים.

זכין לאדם או זכין מאדם
בפסק הדין המקורי יש אריכות דברים רבה בנושא זה. האם כשאומרים שאפשר לזכות אדם, זהו רק שאפשר לקנות משהו עבורו, או שאפשר גם לזכות משהו ממנו לאדם אחר? ברור שבמסירת גט מהבעל לאשה, מזכים מהבעל. אך האם זה נכלל בגדר "זכין לאדם שלא בפניו"?
הדיינים דנו בזה והציגו את הדעות השונות בשאלה והסבירו מדוע לדעתם ניתן לומר גם "זכין מאדם", לפחות במקרה זה,
לדעת הרב יוסף, מכיוון שהדבר נתון במחלוקת, הוא איננו יכול להכריע כפי שהכריעו הדיינים. אך יתרה מזאת, הוא סבור שמסירת גט הוא חמור יותר מסתם "זכין מאדם":
הגע עצמך, בעל ששלח שליח, והשליח מת, וכי יוכל שליח אחר לתת את הגט שהיה ביד השליח הראשון לאשה בלי מינוי מהבעל, עי' אבה"ע סי' קמא, דלא מהני, אף שהיה גילוי דעת גמור שרצון הבעל הגירושין, ק"ו וכ"ש בנ"ד.
סוף דבר
מכל הלין טעמי נראה שעיקר היסוד שעליו בנו הבנין, אינו מבוסס כלל, ואין לנו שום בירור וראיה שנידון זה הוי כזכות לבעל. וממילא אין כאן דין זכין מאדם שלא בפניו. וכ"ז מלבד מה שנראה שלדעת כמה פוס' אליבא דהרמב"ם, לא אמרי' דין זכין בגט, וצריך ידיעה של רצון גמור וציווי לתת גט לאשתו, ולא הוי כשאר קניינים. ואנו אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים שישלח במהרה מזור ותרופה לאשה העגונה, והרבה דרכים למקום.
אך בזה לא מסיים הרב יוסף את דבריו, אלא הוא מציע דרכים כן ניתן לפעול לגאול את האשה מעגינותה:

א. "לבדוק היטב את מעשה הקידושין אם נעשו כדת וכדין, אם העדים כשרים לעדות, ואם הטבעת היתה קנינו של הבעל, ובירורים אלה יש לעשותן על ידי בית הדין." (בית הדין התייחס לנושא זה בפסק דינו, והכריע שאין מקום לקבוע שהיתה בעיה במעשה הקידושין, וכי שני עדי הקידושין היו שני רבנים מוכרים).

ב. "וכן ביה"ד צריך לבדוק אם אכן יש כאן מקח טעות, באופן שנתגלה לה אחר החתונה שהבעל סבל ממחלה נפש קודם החתונה."

ג. "וגם אפשר להיוועץ עם חכמי הדור אם אפשר להפסיק ליתן תרופות לחולה, וכך מצבו של החולה יחמיר, וייפטר מן העולם."

ד. "וכן יש אפשרות להעתיר בתפלה לפני השי"ת שיעשה הטוב עם החולה הנמצא לפנינו, ואף מותר להתפלל עליו בתחנה ובבכיה לפני השי"ת, שייפטר מן העולם, ובכך תצא האשה מעגינותה."

עוד שתי נקודות לסיום
1. התאריך המופיע על חוות הדעת הוא: ט"ז חשוון תשע"ד - שבועיים בדיוק מיום פטירת הרב עובדיה יוסף, ופחות מחדשיים מיום הכתרתו של הרב יצחק יוסף לראשל"צ. 
2. הדיינים הזכירו בפסק דינם כי התייעצו עם גדולים ודיינים, ביניהם הם מזכירים שניים בשמם: הרב ז"נ גולדברג, והרב שלמה דייכובסקי. הרב יצחק יוסף בחוות דעתו מזכיר אף הוא כי התייעץ עם שניים: הרב ציון אלגרבלי, והרב ישראל יפרח.

5 תגובות:

Ygal Bellaiche אמר/ה...

כדאי לעיין בפסק דין של הרב מימון נהרי מחיפה, על אדם שהיה נוטל תרופות וניסה להתאבד והיום הוא צמח.
הם חולקים על כל העקרונות של הגט מצפת בדומה לדבריצהרב יצחק יוסף.
עליהם אי אפשר לטעון שהם לא ממערכת הדיינים.
http://www.daat.ac.il/daat/psk/psk.asp?id=1140

Sh אמר/ה...

כלומר, לפי הצעה ג' של הרב יוסף עדיף לגרום לבעל למות מאשר לזכות את אשתו בגט? וכי זו זכות גדולה יותר עבורו?

נתנאל אמר/ה...

כמדומני שעיקר החידוש של בית הדין בצפת הוא העברת עקרונות שמיושמים בעיקר בפסקי דין לגבי ממזרות, בהם (על פי המסופר) הולכים מאוד (מאוד!) לקולא על מנת להמעיט ממזרות (בין השאר בנימוק ש'אין אחריות ממזרות עליכם'), לנושא של היתר 'מעוכבות גט' (קשה לקרוא להם 'עגונות', שגם אצלם ישנה מסורת של הליכה לקולא, 'עד אחד נאמן להתיר אשת איש').

דוגמאות מהרב משאש על היתר ממזרים בגישה מאוד 'קולאית', מובאים על ידי נדב שנרב -
http://www.bhol.co.il/forums/topic.asp?topic_id=2349088&forum_id=1364

כל הנושא הינו מודרני במהותו, מאחר ובעבר אדם במצב 'צמח' לא היה מאריך ימים כלל וכלל (ואף להפך). רק בדור שלנו עם התפתחות תחום הבריאות וסיוע מלאכותי למערכות חיוניות, נוצר מצב רחב-היקף של הארכת חיים ארוכה לבני אדם במצב חסר-הכרה ובסיכויי התאוששות נמוכים ביותר.

מבחינת המקורות ה'יבשים' כמובן שהגישה השמרנית תמיד צודקת, אבל בשביל גישה שמרנית לא צריך דיינים, גם מחשבים עם אלגוריתם סביר היו יכולים לנפק 'פתרון על פי הספר', לחומרא כמובן. תפקידם של הדיינים הוא להיות יצירתיים עם המקורות ולחדש לפי הצורך והמציאות, אחרת, גם מחשב יכול להחליף אותם.

RavTzair אמר/ה...

ליגאל בלאיש,
הרב יצחק יוסף מתייחס בחוות הדעת שלו לפסק הדין שהזכרת (כך אני לפחות מבין זאת) באופן הבא:
"וחכ"א דן באופן שהבעל ניסה לשים קץ לחייו, ועל ידי כך נהפך לצמח, דלכאורה בזה היה מקום לדון ליתן גט גם כשהוא כעת צמח, אחר שגילה דעתו שרוצה להפטר מאשתו, רק שלא עלה בידו. גם זה אינו פשוט כלל וכלל לסמוך על זה ליתן גט בלא ציווי הבעל כלל, אחר שלא את אשתו ראה שרצה לגרש, אלא רצה לגרש את עצמו, ולפטור ולפטר את עצמו מן החיים. ומנלן שדעתו היתה שאם ישאר בחיים, יהיה הוא במצב שאינו נשוי לאשתו. זה לא ראינו ושמענו מדבריו כלל."

RavTzair אמר/ה...

ש',
הערתך במקום. במיוחד שהוא חושש למדרון חלקלק שיוביל לגיכוי גיטין לכל בעל שאינו בהכרה, אך משום מה הוא לא חושש למדרון החלקלק של הריגת חולים רבים שאינם בהכרה.
אגב, הרב הרשל שכטר (הוא, אגב, מוזכר בפסק הדין כמישהו שהדיינים חולקים עליו) הגיב בשעתו לפסק הדין, שפסק הדין מתיר איסורי עריות והוא לא מבין למה זה עדיף על פני התיר שפיכות דמים בהריגת הבעל. (אני חושב שהדברים נאמרו בהומור).