יום שלישי, 15 באפריל 2008

יצא לאור: "מעלין בקודש" גיליון ט"ו

יצא לאור גיליון חדש של "מעלין בקודש", כתב העת של כולל האברכים "בית הבחירה". הגיליון כולו מועלה לרשת וניתן למוצאו כאן (לי יש בעיה לראות את התרשימים, אינני יודע אם זה בעיה של המחשב שלי או בעיה בהעלאת הדברים לאתר).
תוכן העניינים של הגיליון:
- הקדמה
- האולם ופתחיו, הרב זלמן מנחם קורן
- מקום מזבח העולה בעזרה, הרב יהושע פרידמן
- סדר עבודות התמיד, יוסף מרקוס
- קרבן אשם תלוי וחומרתו המיוחדת, הרב אוריאל בנר
- הלילה הזה כולו צלי, הרב יהודה זולדן
- חרב הרי הוא כחלל, הרב עזריה אריאל
ביקורת ספרים, הרב אליקים קרומביין:
- בעקבות תולעת השני הארץ-ישראלית
- ספר הקטורת
תגובות:
- מיתת הכוהנים הגדולים בימי בית שני, בנימין לנדאו

להלן מספר משפטים ממאמרו של הרב זלמן קורן, על מנת לפתח את הסקרנות:
נראה שחז"ל מבקשים ללמדנו שהחצר והאוהל נמצאים במקדש, כביכול המקדש כולל בקרבו את המשכן; המשכן "בלוע" בתוך ההיכל.
מובן כי חלקו הפנימי של המקדש, דהיינו ההיכל וקודש הקודשים, אינם אלא הקודש וקודש הקודשים שבמשכן. אמנם מידתם היא כפולה באורך, אך מידת הפתח לא נשתנתה והיא נשארה ברוחב עשר אמות. אך החידוש הגדול יותר הוא שחצר המשכן, שמבחינה הלכתית אינה אלא העזרה, כביכול נכנסת כולה במקדש לתוך הבניין עצמו. כביכול רמז יש בדבר, שהעזרה של משה ואהרון חביבה לפני הקב"ה יותר מן העזרה שבבית עולמים, ועל כן כולה נכנסת לתוך בניין המקדש עצמו.
וכך הבניין הוא באורך כולל של מאה אמה, כלומר כאורך העזרה שבמשכן, ובקצהו המזרחי, דהיינו במקום שבו היה פתח העזרה שבמשכן, קיים פתח שמתאים במידותיו לפתח העזרה שבמשכן. פתח זה הוא פתח האולם. רוחבו של פתח זה הוא עשרים אמה, והוא למעשה הפתח המזרחי של הבניין כולו (רוחב העזרה במשכן היה חמישים אמה. רוחב בניין המקדש היה גדול יותר).

אין תגובות: