יום חמישי, 5 בנובמבר 2009

אור החיים לפרשת וירא

"וה' פקד את שרה כאשר אמר ויעש ה' לשרה כאשר דבר" – "כאשר אמר" פירוש לא לצד שהתפלל על אבימלך, ומטעם כל המתפלל על חברו וכו', וזולת זה לא היה נפקד, וזה ימעיט ח"ו בהבטחה האמורה בתחילת הפרשה, אלא "כאשר אמר".
עוד לעולם כי תפילתו על אבימלך הוא דבר המעמיד לפקידת שרה, והבטחתו יתברך היתה שיתן לו בן והזמין לו ה' מצוה שסגולתה שיפקד, ובזה נתקיימה הבטחתו, והוא אומרו "כאשר אמר" פירוש ולצד האמירה שאמר ה' הוא שהזדמן לו הדבר ונפקדה, כי כשירצה ה' להטיב יזמין המצוה שסגולתה היא הטובה המבוקשת ותמצא שקודם הבטחת הפקידה כבר נזדמן לאברהם מעשה פרעה שהוא בדומה למעשה אבימלך, ולא עצרו ה' לפרעה כדי שיתפלל עליו אברהם וזה לך האות למה שפרשנו.


האור-החיים מבאר מה פשר המילים "כאשר אמר" הנראים לכאורה מיותרים בפסוק. הוא מציע שני פירושים מנוגדים:
א. ה' פקד את שרה בגלל שאמר לה שיפקוד אותה, בלי שום קשר למעשה אבימלך ולזה שאברהם התפלל עליו.
ב. ה' פקד את שרה בזכות התפילה של אברהם על אבימלך (כך מפרש גם רש"י), וכל השתלשלות הארועים עם אבימלך נזדמן כדי לקיים את "אשר אמר" הקב"ה. כלומר, הקב"ה זמן לאברהם מקרה שהוא יצטרך להתפלל על פקידתם של אנשים אחרים כדי שהוא ושרה עצמם יפקדו.

בעקבות הפירוש השני, האור החיים קובע ככלל שכך דרכו של ההשגחה להזמין לאדם מצווה הנצרכת לו כדי שהוא יקיים את המצווה וכך יזכה במה שהוא עצמו צריך.

ההבדל העצום בין שני הפירושים הוא לכאורה שעפ"י הפירוש השני דבר ה' תלוי במעשה האדם. הגם שה' הבטיח לאברהם, אברהם נזקק להתפלל עבור אבימלך כדי שדבר ה' יתקיים ויחול עליו. לעומת זאת, לפי הפירוש הראשון אין ולא היה שום קשר בין מעשיו של אברהם לקיום הבטחתו של ה'.

אין תגובות: