יום חמישי, 31 בדצמבר 2009

אור החיים לפרשת ויחי

על הפסוק "וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה" שואל האור החיים: איך יכול להיות שיעקב אבינו לא הכיר את בניו של יוסף?
על שאלה זו הוא עונה בדרך הפשט:
כי גילה לנו הכתוב שיעקב כבדו עיניו מזוקן שלא היה יכול לראות ולהכיר, ולצד זה הגם שראה שני בני אדם עומדים לפניו, לבד יוסף שעמו היה מדבר והכירו לצד שהודיעוהו שאמרו לו 'הנה בנך יוסף' כאמור למעלה והבנים לא הכירם, לזה שאול שאל עליהם 'מי אלה'.

כלומר, יעקב כבר לא היה יכול לראות בבירור. את יוסף עצמו הוא זיהה בזכות שאמרו לו שיוסף בא כעת, אך את הבנים הוא לא הצליח לזהות.

אך האור החיים לא מסתפק בזה ומוסיף עוד תירוץ:
עוד אפשר שנתכוון יעקב לעורר אהבת האב על הבן קודם שיברכם, כדי שתהיה הברכה בהתגברות אהבה והחיבה, ולזה שאל 'מי אלה' כדי שישמע מפי בנו החביב אצלו לומר 'בני הם' ויהמו מעיו להם' והוא סוד "מדי דברי בו... רחם ארחמנו וגו'".

כלומר, יעקב ידע מי הם העומדים לפניו אך בטרם הוא ניגש לברך אותם הוא רצה לעורר את רגש האהבה כלפיהם. את זה הוא עשה ע"י שאילת "מי אלה" ותשובתו של יוסף "בני הם".
תירוץ זה נראה על פניו יותר דרשני, אך הוא מתרץ בעיה נוספת בכתובים. שאלתו של יעקב "מי אלה" איננה מוזרה רק בנוגע לכך שהוא שואל על הנכדים שלו, אלא גם במיקום של השאלה. השאלה באה לאחר שהוא כבר מדבר עם יוסף מספר פסוקים. לכאורה, אם ליעקב היתה בעיה פיסית שהוא לא הצליח לזהות את העומדים לפניו הוא היה צריך לשאול כשהם נכנסו לחדרו. אך השאלה באה כשהוא מסיים לדבר עם יוסף וכפתיחה לברכת הילדים.

אין תגובות: