יום שבת, 30 באוגוסט 2008

ברכות לראש משביר

מו"ר הג"ר שבתי א. הכהן רפפורט, לפנים ראש ישיבת "שבות ישראל" באפרת, מתחיל השבוע בתפקידו החדש כראש המכון הגבוה לתורה באוניברסיטת "בר-אילן" (המכונה בפי העם ה"כולל" של בר-אילן). בתפקיד זה יש פוטנציאל גדול, לא רק להדריך אנשים בוגרים בעיצוב חייהם כשהם כבר יצאו מכתלי הישיבה, אלא לעמוד בראש המוסד החשוב ביותר בארץ כיום המשלב תורה ומדע. הרב שבתי רפפורט לא תמיד ראה בעין יפה את תלמידיו שעזבו את הישיבה לטובת המכון הגבוה לתורה. מנגד, הוא תמיד ידע להורות לנו תלמידיו את ה"לכתחילה" של כל מציאות. אני מאחל לו שהוא יידע לראות ולעצב את הלכתחילה של הלימוד במכון הגבוה לתורה ושל שילוב התורה והמדע, וכך להורות דרך השקפתית לרבים בתוך המגזר הדתי-לאומי. קולה של התורה והמדע לא נשמע כיום מספיק מפי דמויות תורניות בציבור שכה דבק בהשקפה זו, ואני מקווה שהרב שבתי רפפורט שליט"א יפרוץ דרך בעניין זה.שנזכה לראות בקיום דברי הברכה של הג"ר משה פיינשטיין זצ"ל (שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ג סימן עב):
המעלה לרב כשיש לו הרבה תלמידים בע"ה כ"א אלול תשל"ט מע"כ נכדי האהוב והחביב מאד הרה"ג שבתי אברהם הכהן רפופורט שליט"א.


הנה תפלת יעבץ בתמורה ט"ז ע"א אם ברך תברכני בתורה הוא למוד עצמו והרביית גבולי בתלמידים הוא הצלחה מיוחדת בהבנת והסברת הדברים שזהו מביא לריבוי התלמידים, שאין זה ענין ברכה חשובה שיבואו הרבה תלמידים אצלו מצד דברים אחרים ובלא טעמים גדולים שלא מצד המעלה ללמוד אצל זה שישיגו יותר הצלחה בלמודם להתגדל ביותר שלכן ודאי התפלל יעבץ שיהיה לו הבנה והסברה חשובה ביותר להמשיך הרבה תלמידים וברכה זו אני מברך גם אותך שנתן השי"ת לך כשרונות טובים בין ללמוד בין ללמד שגם יצליח אותך בהצלחה גדולה מאד, איברא דגדול במנין התלמידים הוא ג"כ גדלות לראש הישיבה דכמו שגדול בחכמה פי' הרמב"ם בריש עדי' שראש הישיבה דב"ד זה גדול בחכמה כמו כן יש לפרש גדול במנין נמי על ראש הישיבה שהוא גדול מצד שב"ד שלו גדול במנין דהא אין הכוונה מדין דצריך לפסוק כרבים, וגם לא משמע דדניאל שגזר על יין ושמן היה בגזרת הב"ד דמלשון הקראי משמע שהוא עצמו שם על לבו אשר לא יתגאל בפת - בג המלך וביין משתיו וגם חנניה מישאל ועזריה הסכימו לאסור וגם בגמ' לא אמר דניאל ובית דינו גזרו אלא דניאל לבד, אבל עכ"פ היה גדול בחכמה ובמנין התלמידים אלמא דהוא חשיבות וגדלות להחכם בריבוי תלמידים, ואף שבקידושין מ"ט ע"ב א"ר יוחנן זו עילם שזכתה ללמוד ולא זכתה ללמד הוא באופן גדול כמו בבבל לא זכתה דהא רש"י שם חשיב גם מרדכי אף שמפורש במגילה שהיו לו תלמידים הרבה והוא מטעם שהתלמידים ג"כ מחכימין, עכ"פ התפלה דיעבץ היה על ריבוי תלמידים מצד חכמתו.

זקנך אוהבך בלו"נ, משה פיינשטיין.

אין תגובות: