יום חמישי, 3 בדצמבר 2009

שביבים (וישלח) / שאול שיף

ר' שאול שיף פרסם את רשימותיו בעיתון הצופה במשך עשרות שנים. לאחר שהעיתון שבק חיים הוא ממשיך לפרסם את רשימותיו בעלון שבועי המופץ בדואר האלקטרוני למעוניינים (ניתן לפנות למייל: schiffs at 013 dot net dot il). יובהר שהדברים המתפרסמים במדור זה משקפים את דעותיו של הכותב והינם על אחריותו, ואינם בהכרח משקפים את עמדותי.


המדור מוקדש הפעם לי"ט כסלו, יום ההילולא של המגיד הגדול ממזעריטש וחג הגאולה של האדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך, רבי שניאור זלמן [ברוכסון] מליאדי – זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל}
*
מכתב של הרב המגיד לבנו רבי אברהם המלאך

ב"ה יום ג' ויצא ת"ק למ"ד בי"ת ראבנא
לבני יקירי משוש לבי הקדוש כמר אברהמיני' י"נ
ת' להשי"ת בעד הבריאות.
בני מחמדי אם כי קשה עלי כעת מלאכת הכתיבה אבל בל אוכל לתן מעצור ברוחי להודיע אותך וזהו: אתמול בלילה אחר חצות נגלה אלי כ"ק מורי ורבי האלקי הבעש"ט נבג"מ, ואמר לי בזהל"ק: תדע בני בעריני' [כינוי חיבה להרב המגיד] שבכרמך אשר נטעת יש גפן אחד אשר זה מאות שנים לא נטע גפן כזה בישראל והוא עודנו צעיר בימים וזכה לגילוי אלי' ז"ל זה ב' פעמים לא בחלום לא במראה פא"פ [פנים אל פנים] ע"כ תדע את אשר לפניך איך להתנהג אתו עמו וד"ל. ונרתעתי ושאלתי את מורי נ"ע מה שמו וענה לי שמו שניאור זלמן ונחרדתי מב' טעמים: א' מפני שהעלים ממני תלמידי הק' מ' זלמינא נ"י הדבר. וב' שקודם ארבעים שנה לזה לא זכה שום ב"נ [בר נש]זולת ד' ה' אישים אלוקיים, ואח"כ נעלם רבי הק' נבג"מ מעיני. אשר ע"כ בני מחמדי אני אומר אשרי חלקי ואשרי חלקך אשר בחרתיו לאח לך וד"ל. ראוי שתזהר בו כבוד גדול ומעתה כל אשר יאמר לך תעשה... ובל תהרהר אחריו ח"ו, ולמעה"ש[ולמען השם] בל תגלה אותו... וד"ל. יותר אין רק חו"ש וכל טוב... ורצון אביך הכותב בגילה ורעשה ובשמחה.
ב"ב ב"ה בחו"ש
דובער במוהר"ר אברהם
*
הבעש"ט והרב המגיד ביקרו את רבנו הזקן בבית הכלא
מסופר כשישב רבנו הזקן במאסר, ביקרוהו פעם מורו ורבו רבי דובער הרב המגיד ממזריטש והבעש"ט מעלמא דקשוט [ מעולם האמת].
שאלם רבנו הזקן:
— למה מגיע לי כך, מה תובעים ממני, מה פשעי ומה חטאתי?
— נתחזק עליך הקטרוג בשמים — ענו לו — משום שאומר אתה דברי חסידות הרבה ובגלוי.
— וכשאצא מכאן — האם אפסיק מלומר חסידות?
— כיון שהתחלת — ענו לו — אל תפסיק ואדרבה לכשתצא מכאן תאמר יותר.
ואכן, עם שחרורו הוסיף רבנו הזקן זמני אמירת דברי חסידות, והמאמרים היו באריכות יותר ובביאור והסבר נרחב שהיו מובנים גם לאנשים פשוטים.
לבסוף אמר לו הבעש"ט לאמר איזה דרוש, ואמר בפניהם את המאמר "מראיהם ומעשיהם" (נדפס אחר כך בספר "תורה אור") ואמר הבעש"ט להרב המגיד: אמת הדבר שאומר הוא אות באות כמו שקבלת ממני. ואמרו לרבנו הזקן כאשר יביאוך למשפט תשיב להם בעזהשי"ת על כל השאלות ויקובלו לרצון עד שתצא לחפשי וברכוהו.
*
הבטחתה של סבתא רבקה
מאסרו של רבנו הזקן פעל מאד על בריאותם של משפחת בית רבנו. הרבנית, בניו ובנותיו ואף נכדו רבי מנחם מענדל (בעל הצמח צדק) שהיה אז בן תשע שנים. הנה מבלי להתחשב שהיו מעונים וחולים, היו מתענים כל הימים ואומרים תהלים בציבור ומבקרים בבית הקברות, על קברה של בת רבנו הזקן מרת דבורה לאה ע"ה.
ורק הסבתא הרבנית רבקה — אם רבנו הזקן— אף כי גם היא הייתה חלושה ומעונה בכל זאת הייתה מחזקת את רוח כולם בתוקף דעתה, ברוחה השוקט ובשכלה הזך. בשבת קדש וישלח התעלף כ"ק אדמו"ר האמצעי, רבי דובער בנו של רבנו הזקן, פעמיים, מרוב חולשה וצער, ותאמר הסבתא :
"נשבעת אני בחיי ראשי אשר כן יהיה כאשר הגיד לי אבי [שנגלה אליה מעולם האמת], שבשבוע זה יצא אביך ממאסרו." וכך היה.
*
צוואת המגיד ממעזריטש

ב"ה זכור ברית ער"ה תקל"ב פק"ק אניפלי
אני הח"מ היות אין אדם יודע סופו ע"כ אני רושם בדעה צלולה ומיושבת איך יתנהגו אתי לאחר אריכת ימי. ראשית כל אם ברצון השי"ת אהי' בדעה, אז כאשר עתה, אזי תלמידי התורנים יחיו אשר יעמדו אז יקראו לפני מלה במלה האדרא קדישא מספר הזהר הק' עד גמירא אות באות.
ב) בל יגע בגופי ובכל בגדי התכריכין שום ב"נ זולת אלו אשר יבואו בח"י על גליון הזה לא זולתם מהעת אשר ישכבו אותי על הארץ הנקרא אפהייבין עד אשר יניחו אותי בהגולל.
ג) כל חפצי בגדי חול יתחלקו בין תלמידי המובהקים יחיו.
ד) כל מעות השלשה אשר ימצאו בהתבה שלי תכף אחר שבעה לקיים מה שכתוב במו.
ה) קאלפאק על ראשי יעשו לי מחתיכת בד שמונח בהטו"ת שלי כל הימים מיום פטירת מו"ר הבעש"ט הק' ז"ל והוא נשאר מהבגדי קודש שלו, והסימן בד קודש ילבש והש"י המחי' את הכל יאריך ימי ושנותי בככ"י ברב טוב אכי"ר דברי הכו"ח ביום הנ"ל ובשנה הנ"ל:
דובער במוהר"ר אברהם ממעזעריטש
בפנינו הח"מ בא כ"ק אדומ"ו על החתום בח"י קדשו
השפל באמת מנחם מענדיל בהרב מו"ה משה מוויטעבסק
לוי יצחק בהגאון מוהר"מ ז"ל
נאום משולם זוסיל במוהר"ר ר' אברהם מאניפאלי
*...במוהר"י ז"ל
ד'אלימלך במוהר"ר אברהם ז"ל
שניאור זלמן בא"א מו"ה ברוך זללה"ה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

אשמח לקבל תגובות לדברים המתפרסמים בבלוג "רב צעיר".
נא להקפיד להגיב לגופם של דברים ולא לגופם של כותבים!

בבקשה לא להגיב כ"אנונימי" - בחרו בשם כלשהוא והגיבו איתו.